I. Algemeene bepalingen

Artikel
7

Van alle benoemingen wordt onverwijld kennis gegeven aan de nieuw benoemden.
Van de benoeming tot leden of secundi van eenige bestuur boven den Kerkeraad wordt tevens zoo spoedig mogelijk berigt gezonden aan het Ministerieel Departement, den secretaris der Synode en de onderscheidene kerkelijke besturen, die er belang bij hebben.