II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
20

Toelating tot het heilig avondmaal

Tot het heilig avondmaal zullen worden toegelaten zij, die openbare belijdenis hebben gedaan van het ware geloof en een gelovige levenswandel vertonen. Belijdende leden van andere gemeenten kunnen tot het avondmaal worden toegelaten, indien op goede gronden kan worden aangenomen dat zij zich in leer en leven als goede christenen gedragen.