Artikel 40

Wijziging Artikel 70 KO
(agenda 3.14)

07.21-09-02

Commissie: deputaatschap Kerkrecht en kerkorde

Materiaal:

1. besluit GS Leusden 1999 (Acta art. 53):
 1. uit te spreken dat het gewenst is artikel 70 KO als volgt te wijzigen: De kerkenraad zal erop toezien dat over de huwelijken Gods naam aangeroepen wordt in een openbare eredienst. Daarbij dient het daarvoor vastgestelde formulier gebruikt te worden. In de marge wordt dit artikel dan cursief aangekondigd als: Trouwdiensten;
 2. de beslissing hierover aan de volgende synode over te laten.
2. Acta GS Leusden art. 43, besluit 1d7 met bijbehorende grond. Hierin wordt van te benoemen deputaten Kerkrecht en kerkorde gevraagd zich te bezinnen op de vraag “hoe moet het vervolgtraject zijn inzake artikel 70 KO?”;
3. rapport van deputaten voor kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 8;
4. besluit GS Zuidhorn 2002 inzake agenda 3.15 Rapportage deputaten Echtscheiding (Acta art. 41) besluit 1 en 5;
5. brief van de Gereformeerde Kerk te Sint Jansklooster-Kadoelen d.d. 30 oktober 2001 met daarin de wens de oude redactie van art.70 KO te handhaven omdat het belangrijk is dat huwelijken kerkelijk bevestigd worden;
6. brief van de Gereformeerde Kerk te Spakenburg-Zuid d.d. 31 augustus 2001 met daarin de wens de oude redactie van art.70 KO te handhaven omdat er anders verlegenheid ontstaat omtrent de aanduiding van een kerkdienst bij een huwelijkssluiting en omdat wijziging van art. 70 KO onze kerken in een uitzonderingspositie brengt t.a.v. kerken om ons heen;
7. brief van de Gereformeerde Kerk te Heemse d.d. 25 februari 2002 met o.a. de vragen.
• terug te keren tot het gebruik van de term ‘kerkelijke huwelijksbevestiging’;
• niet in te stemmen met besluit 1, vastgelegd in art. 53 van de Acta van de synode Leusden 1999;
• besluit 2, vastgelegd in art. 53 van de synode van Leusden 1999, in die zin uit te voeren, dat art. 70 KO niet gewijzigd wordt.
Naast inhoudelijke bezwaren wordt erop geattendeerd dat er, vooral in het kader van de samensprekingen, op het punt van de KO geen onnodig verschil met andere kerken gecreëerd moet worden;
8. brief van br. A. Bakker te Hoek d.d. 11 januari 2001 met diverse bezwaren tegen het feit dat in de tekst van het nieuwe formulier niet gesproken wordt over kerkelijke huwelijksbevestiging en dat het daarom ongewenst is om art. 70 KO te wijzigen;
9. brief van br. W. Noort sr. te Leiden d.d. 29 oktober 2001 waarin wordt verzocht “de kerkelijke bevestiging van het huwelijk aan de kerken terug te geven. Niet slechts de term maar ook de zaak.”;
10. brief van ds. J.M. Goedhart te Drachten d.d. 5 februari 2002 waarin wordt gevraagd “uit te spreken dat de kerken tot de zaak en de term huwelijksbevestiging terugkeren”.
11. brief van de Gereformeerde Kerk te Baflo-Warffum d.d. 11 maart 2002 en de Gereformeerde Kerk te ’s-Hertogenbosch d.d. 29 maart 2002 waarin adhesie wordt betuigd met het door deputaten Kerkrecht en kerkorde verwoorde standpunt.

Besluit:

a. hoewel de wens van de Generale Synode Leusden (Acta art. 53) om de tekst van art.70 KO te wijzigen duidelijk is, nu toch geen beslissing in dezen te nemen;
b. aan deputaten Kerkrecht en kerkorde de vraag mee te geven of en hoe wijziging van art.70 KO op termijn dient plaats te vinden, en dat in samenwerking met de deputaten Huwelijk en echtscheiding.

Gronden:

1. het is onverstandig dit artikel van de KO te wijzigen terwijl deputaten Huwelijk en echtscheiding de opdracht hebben:
• zorg te dragen voor een brede bezinning in de kerken op de terreinen van huwelijk, het alleen-gaan, huwelijksvoorbereiding en echtscheidingsvragen, alsmede de zin en status van de kerkelijke bevestiging;
• aandacht te schenken aan vragen betreffende bevestiging van tweede huwelijken na echtscheiding en met het oog daarop de zin en status van de kerkelijke huwelijksbevestiging te bezien;
2. gezien wat de Generale Synode Leusden 1999 (Acta art 52 en 53) besloot, dient dit punt op een volgende synode opnieuw aan de orde te komen.

De vraag van de synode van Leusden was, of het wenselijk was dat de kerkorde in artikel 70 aangepast zou worden. Die gebruikt nog het woord huwelijksbevestiging, terwijl het formulier daarvan afgestapt is. Maar zolang de zaak nog in studie is, moet de kerkorde niet aangepast worden. Daar komt bij dat het woord ook zijn eigen betekenis heeft.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.