Artikel 39

Avondmaalsviering zonder formulieren
(agenda 3.13)

14-09-02

Commissie: moderamen

Materiaal:

brief van de classis Groningen waarin deze classis een concept-brief van de kerkenraad van Groningen-Oost in de aandacht van de generale synode aanbeveelt, overigens zonder dat de classis zelf zich helemaal achter deze brief heeft gesteld; deze brief bevat het verzoek aan de generale synode de vraag te willen bespreken “hoe de kerken volgens de huidige regeling de ruimte kunnen benutten, dan wel in een nieuwe regeling de ruimte kunnen krijgen, om van tijd tot tijd, zonder gebruik te maken van een vastgesteld formulier, het heilig avondmaal te vieren; de classis geeft aan dat op de achtergrond de vraag speelt welke ruimte een plaatselijke kerk heeft om liturgische kerkordeartikelen soepel toe te passen. Verder wordt gemeld dat een verzoek om in de kerkelijke weg tot wijziging van artikel 61 van de kerkorde te komen, niet tijdig kon worden ingediend.

Besluit:

1. de kerkenraad van Groningen-Oost het besluit van de generale synode met betrekking tot de effectuering van de artikelen 65 en 67 van de kerkorde toe te zenden, en geadresseerde met name te wijzen op art. 1 van de Voorlopige koersbepaling en de Toelichting daarop;
2. de kerkenraad van Groningen-Oost eveneens het besluit van de synode over de ordinarium-liturgie toe te zenden.

Gronden:

1. de koersbepaling met betrekking tot de effectuering van bedoelde kerkorde-artikelen bevat het antwoord van de synode op de vragen met betrekking tot de toepassing van de liturgische kerkorde-artikelen; waarbij erop dient te worden gelet dat artikel 61 KO genoemd wordt als een artikel dat prescriptief (voorschrijvend) is bedoeld; vrijheid om zonder gebruikmaking van formulieren het avondmaal te vieren kan dus alleen verkregen worden door in de kerkelijke weg wijziging van art. 61 KO te bereiken;
2. weliswaar biedt de ordinarium-liturgie een vaste structuur en als zodanig kan zij worden aangemerkt als een formulier in de zin van artikel 61 KO, maar daarbinnen is een grote variatie mogelijk in te lezen teksten en te zingen liederen.

De classis Groningen vraagt of het mogelijk is zonder formulieren het avondmaal te vieren. Bij frequente vieringen speelt dat een rol. Het moderamen stelt voor de classis te wijzen op de mogelijkheden van de ordinarium-liturgie, die te zien is als formulier en waarbinnen toch ook grote vrijheid van invulling mogelijk is.
Het voorstel wordt aangenomen met 6 stemmen tegen en 7 onthoudingen. Br. H.H. Luiten wil aantekening dat hij tegen is.