Artikel 31

Revisieverzoek GS Leusden Acta art. 30, 2.14
(agenda 3.7)

14-09-02

Commissie: commissie 5

Materiaal:

brief van de Gereformeerde kerk te Vlaardingen d.d. 11 maart 2002 met verzoek om het besluit van de Generale Synode Leusden 1999 zoals verwoord in art. 30 besluit 2 lid 14 te herroepen (tekst van besluit 2 lid 14: “Een tegen losmaking ingediend appèl heeft slechts opschortende werking van één appèl bij de particuliere synode”).
Twee argumenten spelen een hoofdrol in het verzoek van Vlaardingen:
1. classis en particuliere synode zijn min of meer al van meet af aan bij een losmaking betrokken en dus is er onvoldoende sprake van onafhankelijke rechtspraak;
2. dit besluit vormt voor losgemaakte predikanten een beperking van het appèlrecht: ook een appèl bij de generale synode moet opschortende werking hebben.

Besluit 1:

aan de regeling voor de toepassing van artikel 14 KO, zoals vastgesteld door de Generale Synode Leusden 1999, Acta artikel 30 besluit 2, toe te voegen:
15. een predikant die met instemming van de classis en deputaten art. 49 KO van de PS wordt losgemaakt van zijn gemeente, moet, als hij revisie van dit besluit vraagt, in appèl gaan bij die particuliere synode die, op alfabet gerangschikt, volgt op de particuliere synode waarvan ‘zijn’ classis deel uitmaakt.

Gronden:

1. het verdient voorkeur bij een hoger beroep mensen over het appèl te laten oordelen die op geen enkele manier eerder bij de kwestie betrokken zijn geweest;
2. een vergelijkbaar systeem kent de burgerlijke rechtspraak in Nederland;
3. een ‘hoger-beroep-indeling’ op alfabet kan ongewijzigd blijven als het aantal particuliere synodes verandert.

Besluit 2:

het verzoek om ook een eventueel appèl bij de generale synode opschortende werking te geven af te wijzen.

Gronden:

1. ook andere appellanten ervaren, dat besluiten waarvan ze revisie vragen, worden uitgevoerd ondanks hun appèl;
2. predikanten en ouderlingen en diakenen die geschorst of afgezet worden, kunnen die beslissing niet opschorten, ondanks hun recht van appèl;
3. de opschortende werking van één appèl bij de particuliere synode vormt geen beperking, maar een verruiming;
4. een losgemaakte predikant kan net zo vaak in appèl als ieder ander kerklid;
5. artikel 31 KO regelt het beroep op de meerdere vergadering, maar niet de al of niet opschortende werking ervan.

Het moderamen zal zorg dragen dat de regeling van de generale synode Leusden aangepast wordt als in het (met algemene stemmen) genomen besluit onder woorden gebracht (zie Bijlage III 5).