Artikel 21

Editie van de kerkorde met regelingen en jurisprudentie
(agenda 3.1)

06-09-02

Commissie: deputaatschap Kerkrecht en kerkorde

Materiaal:

1. Acta GS Leusden art. 43, besluit 1c met bijbehorende grond. Hierin krijgen te benoemen deputaten Kerkrecht en kerkorde opdracht zich te bezinnen op een editie van de kerkorde met verwerking van generaal-synodale regelingen en jurisprudentie;
2. rapport van deputaten voor kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 6. Deputaten constateren dat de tekst van de kerkorde samen met relevante generaal-synodale uitvoeringsbepalingen en jurisprudentie een plaats heeft gekregen op de website ‘www.kerkrecht.nl’. Zolang niet duidelijk is of daarnaast behoefte is aan een uitgave in boekvorm, zou daartoe, volgens deputaten, geen actie moeten worden ondernomen. Deputaten adviseren om digitalisering van de Acta sinds 1892 te stimuleren.

Besluit 1:

in te stemmen met de visie van deputaten om nu (nog) niet over te gaan tot de uitgave in boekvorm van de kerkorde met verwerking van generaal-synodale regelingen en jurisprudentie.

Grond:

de kerkorde en afzonderlijke Acta zijn beschikbaar in gedrukte vorm. Gezien de huidige beschikbaarheid via het medium internet (inmiddels niet alleen op ‘www.kerkrecht.nl’ maar ook via ‘www.gkv.nl’) en in aanmerking genomen de te verwachten kosten van het uitgeven van een geïntegreerde bundel van kerkorde, uitvoeringsbepalingen en jurisprudentie lijkt terughoudendheid met betrekking tot zo’n afzonderlijke uitgave geboden.

Besluit 2:

deputaten op te dragen:
a. te overleggen met de Theologische Universiteit en deputaten Archief en documentatie over digitalisering van de Acta van de synodes sinds 1892;
b. van de resultaten van het overleg rapport uit te brengen aan de eerstkomende generale synode.

Grond:

digitalisering van de Acta sinds 1892 zal de bestudering van gereformeerd kerkrecht en verzameling van gereformeerde kerkelijke jurisprudentie ten goede komen.

Aanwezig zijn als deputaten mr. F.T. Oldenhuis, ds. H. Pathuis, ds. J.B. de Rijke en prof. dr. M. te Velde.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. De afgevaardigde ds. Pathuis blijft als deputaat buiten stemming.