Artikel 18

Rechtseffect van besluitvorming door de generale synode
(agenda 3.1)

13-04;06-09-02

Commissie: deputaatschap Kerkrecht en kerkorde

Materiaal:

rapport van deputaten voor kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 15. Hierin bespreken zij het karakter en gewicht van regelgeving en besluiten, het inwerkingtreden van besluiten en de mogelijkheid van meerjarenbesluiten.

Besluit 1:

1. in te stemmen met de conclusie van deputaten dat de generale synode in haar besluitvorming terminologisch en inhoudelijk helder moet laten blijken, welk rechtseffect zij met haar uitspraken en besluiten beoogt. Zij zal zich daartoe bij elke beslissing bezinnen op de concrete rechtskracht, de rangorde, de geadresseerde(n) van een besluit. Ook zal ze bij elke beslissing de gronden en overwegingen zorgvuldig vormgeven;
2. aan deputaten Kerkrecht en kerkorde op te dragen te onderzoeken, ten aanzien van welke generaal-synodale bepalingen, regelingen, richtlijnen, handreikingen e.d. verheldering op het bedoelde punt nodig is en daarover aan de eerstkomende generale synode te rapporteren.

Grond:

1. deputaten hebben bestaande oneffenheden in het ‘soortelijk gewicht’ van synodebesluiten terecht gesignaleerd;
2. een nader onderzoek kan ertoe leiden dat de gesignaleerde oneffenheden worden weggenomen of dat het onderscheid tussen verschillende besluiten van de generale synode terminologisch meer helder wordt afgebakend.

Besluit 2:

in te stemmen met de conclusie van deputaten, dat een generale synode bevoegd is om in een bepaalde zaak een meerjarenproject op te zetten, maar dat dit een volgende synode niet de bevoegdheid ontneemt om tot een herziening van het stappenplan te besluiten.

Grond:

op het bestaande recht van revisie kan geen uitzondering worden gemaakt voor meerjarenprojecten.

Besluit 3:

met het oog op vragen rond het tijdstip waarop besluiten van de generale synode rechtseffect krijgen, de volgende regels vast te stellen:
1. De besluiten van de generale synode zullen in de plaatselijke kerk als aanvaard gelden, tenzij de kerkenraad binnen zes maanden na het ontvangen van de Acta gemotiveerd het tegendeel verklaart en bij de eerstvolgende synode in revisie gaat.
2. De generale synode draagt er zorg voor dat een genomen besluit binnen drie weken via de website kan worden geraadpleegd door kerken en kerkleden. Deputaten communicatie zullen volgens opgave van de generale synode duidelijk markeren, wanneer het een besluit betreft dat effectuering in alle plaatselijke kerken met zich meebrengt.
3. De door de generale synode opgestelde lijst van besluiten die effectuering in alle plaatselijke kerken met zich meebrengen, zal ook een plaats krijgen in de Acta.
4. De kerkenraden zijn bevoegd om op basis van de via de website gepubliceerde tekst tot ratificatie over te gaan en aan een besluit uitvoering te geven.
5. Wanneer een lid van de gemeente aan de kerkenraad verzoekt een recent synodebesluit te ratificeren dat voor hem/haar persoonlijk effect dient te krijgen, zal de kerkenraad daarover binnen acht weken een uitspraak doen. Wanneer de kerkenraad het synodebesluit niet als bindend aanvaardt, dient hij dat met opgaaf van redenen aan het betrokken gemeentelid mee te delen en bij de eerstvolgende synode in revisie te gaan.

Grond:

ter wille van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid in de kerken is een eenvoudige regeling ten aanzien van de termijnen van ratificatie nodig.

Het oorspronkelijke voorstel komt op 13 april in bespreking. Het bevat een groep uitspraken over helderheid en consistentie van synodebesluiten en wil bovendien afspraken maken over het moment waarop synodebesluiten geldig zijn. Omdat een en ander nog niet helder is, nemen de deputaten de gemaakte opmerkingen mee en zeggen te zijner tijd terug te komen met een uitgewerkt voorstel.
De bespreking wordt voortgezet op 6 september. Aanwezig zijn dan als deputaten mr. F.T. Oldenhuis, ds. H. Pathuis, ds. J.B. de Rijke en prof. dr. M. te Velde. Apart gesproken wordt over de vraag of de genoemde termijn van acht weken niet kort is: kan die niet naar drie maanden?
Het voorstel wordt aangenomen met 2 stemmen tegen. De afgevaardigde ds. Pathuis blijft als deputaat buiten stemming.