Artikel 17

Consistentie van besluitvorming door de generale synode
(agenda 3.1)

06-09-02

Commissie: deputaatschap Kerkrecht en kerkorde

Materiaal:

rapport van deputaten voor kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 14. Deputaten besloten af te zien van het toetsen van de consistentie van de besluitvorming van de Generale Synode Leusden 1999, gelet op de relevantie van andere opdrachten ten opzichte van deze opdracht en het tijdsbeslag dat met een dergelijk onderzoek zou zijn gemoeid. Zij bevelen aan het moderamen van de generale synode te belasten met de controle op de consistentie van de besluitvorming door de generale synode.

Besluit:

1. de uitleg van deputaten waarom het gevraagde onderzoek niet heeft plaatsgevonden, te aanvaarden;
2. de aanbeveling van deputaten te volgen en in de Huishoudelijke regeling voor generale synoden op te nemen dat het moderamen zorg zal dragen voor consistentie van de besluitvorming ter generale synode.

Grond:

het moderamen heeft gedurende de synode een goed overzicht over de concrete besluiten die worden genomen, en kan toetsen of besluiten op elkaar aansluiten. Door alert reageren zal inconsistentie worden voorkomen.

Aanwezig zijn als deputaten mr. F.T. Oldenhuis, ds. H. Pathuis, ds. J.B. de Rijke en prof. dr. M. te Velde.
Prof. Te Velde merkt op, dat het moderamen gedurende deze synode hierop gelet heeft door het noteren van zogenaamde hangpunten.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. De afgevaardigde ds. Pathuis blijft als deputaat buiten stemming.