Herziening van de kerkorde art. 126-132

Art. 384. In behandeling komen thans de artikelen 126-132 van de voorlopig vastgestelde kerkorde.

Bij de bespreking van artikel 126 worden de in lid 2 en 4 door de deputaten en de commissie voorgestelde toevoeging en wijziging door de synode aanvaard, terwijl de overige leden van dit artikel onveranderd worden vastgesteld.

Artikel 127 wordt ongewijzigd aanvaard. Wat betreft artikel 127a besluit de synode de ook door de deputaten geaccepteerde nieuwe lezing van de commissie goed te keuren, alleen met wijziging van het woord „genoemde” in „bedoelde”.

De vergadering gaat accoord met de door de deputaten en de commissie voorgestelde splitsing van artikel 128 in tweeën. Vervolgens worden de artikelen 128 en 128a aangenomen in de daarvoor door de deputaten gegeven redactie, die door de commissie werd overgenomen.

Bü de behandeling van artikel 129 maakt ouderling B. Geleynse bezwaar tegen de vervanging van het woord „opgenomen” door „gedetineerd” in lid 1. Besloten wordt hier te lezen „gedetineerd of opgenomen zijn”. Overigens worden de drie leden van dit artikel ongewijzigd vastgesteld.

Van artikel 130 wordt lid 1 aanvaard in de nieuwe lezing, die de deputaten hebben voorgesteld en waarmee ook de commissie zich verenigen kan. Bij lid 2 heeft ouderling T. Spaan voorgesteld in plaats van „zoveel mogelijk” te lezen „zo mogelijk” en nog beter komt het hem voor aan het slot aldus te lezen: „... te geven gebruik maken, indien en voorzover daartoe naar het oordeel van de kerkeraad gerede aanleiding bestaat”. Aangezien de rapporteur van de deputaten het van belang acht, dat aan dit amendement aandacht wordt besteed, besluit de synode over artikel 130, lid 2 nog geen beslissing te nemen en het ter fine van nader advies aan de deputaten en de commissie in handen te geven (zie verder art. 449 en 450).

Vervolgens wordt artikel 131 ongewijzigd aanvaard, terwijl de behandeling van artikel 132 wordt uitgesteld, totdat de diakenen zullen aanwezig zijn (zie daarvoor art. 419 en 420).