Herziening van de kerkorde art. 23-29

Art. 328. Thans komen in bespreking de artikelen 23-29 van de voorlopig vastgestelde kerkorde (zie bijlage LXXVIII a, b en c).

Ds F.C. Zwaal stelt voor in artikel 23, lid 2 in plaats van „dat gelijk is aan het aantal” te lezen „namelijk één uit elk”. Dit amendement wordt aangenomen, terwijl tevens besloten wordt overal waar de genoemde clausule voorkomt haar in dezelfde zin te wijzigen. Overigens laat de synode artikel 23 in overeenstemming met de voorstellen van de deputaten en de commissie onveranderd. Ook artikel 24 wordt vastgesteld in de bestaande redactie. Aangezien geen voorstel ter tafel is om artikel 25 te handhaven, keurt de synode goed, daarbij het gemeenschappelijk voorstel van de deputaten en de commissie aanvaardend, dit artikel te laten vervallen.

Van artikel 26 wordt lid 1 ongewijzigd gelaten, terwijl de nieuwe formulering, die de deputaten hebben gegeven voor lid 2, op advies der commissie door de synode wordt aangenomen.

In artikel 27 stellen de deputaten en de commissie, zowel in lid 1 als in lid 2 enkele wijzigingen voor, terwijl zij lid 3 willen laten vervallen. Al deze voorstellen worden door de synode aanvaard.

De in artikel 28 door de deputaten voorgestelde wijzigingen, welke door de commissie zijn overgenomen, keurt de synode goed. Zij verwerpt echter een voorstel van ouderling T. Spaan om aan dit artikel een 2e lid toe te voegen, waarin over ouderlingen met bijzondere opdracht gesproken wordt.

De behandeling van artikel 29 wordt uitgesteld, totdat de diakenen zullen tegenwoordig zijn (zie verder acta, art. 419 en 420).