De broeders hebben voor goet inghesien dat ter gheleghener tijdt een wt het midden van hun tot Woerden trecke, om te besien ofmen met den Predicante aldaer, bij occasie, mochte te woorde comen, ende hem in sijner grouer leere bijden gouuerneur der stadt ende anderen beschamen ende ouerwinnen, ende alsoo met der tijdt een reformatie daer aenstellen. Hier toe is benaemt onsen broeder Arnoldus Dienaer der Kercke tot Delft, Dan hij heeft sijne onbequamicheijt gheallegeert, Ende en is noch niet eighentlicks van deser saecke gheresolueert ende besloten.