Desgelijcks vanden gheschreuen Catechismo ende Kerckenoordeninghe die Godefridus Winghius ghemaeckt ende den Sijnodo ouerghegheuen heeft, om in druck te laten wtgaen, soo het goet beuonden worde, Is vanden broederen bestemt datse het Godtsalich voornemen ende den goeden arbeijt des broeders louen dan dat sij op deser tijdt niet raedtsaem en beuinden die boexkens wt te laten gaen, aenghesien dat veele dinghen van desen argumento ghenoechsaem gheschreuen sijn, Ende de Kercken besloten hebben bijden ghewoonlicken Catechismo ende ordeninghe bijden Psalmen ghedruckt te blijuen, Ende daer beneuens hare Classische ende Sijnodale versamelinghen hebben, in welcken na gheleghenheijt der tijden ende plaetsen vander Kerckenoordeninghe deser landen eendrachtelick besloten wordt.