Van het bedeboexken twelck onsen broeder Freutiers wt laten gaen ende den broederen des Sijnodi ghepresenteert heeft, Is voor onraedtsaem aenghesien, dewijle het niet ghebruijkelijck is, datmen het der Ghemeijnte opentlick inden naem des Sijnodi commendeeren soude.