Is besloten dat onsen broeder Casparus Coelhaes ter tijdt toe dat Leijden open gaen sal de Kercke van Roterdam sal helpen bedienen ende dat M. Taffin daer en tusschen sal aenhouden om een stipendium voorheen en derden Ministro. Item datmen Iohannem Steenbergium, die tot Gheervliet is voor een tijdt langh inden naem deses Sijnodi beroepen sal om de Kercke van ter Gouw met den ionghen man Iohanne Heindrici te bedienen.
Is oock besloten datmen Cornelium Christiani eertijdts Dienaer van Vlaerdinghen seijnden sal om de Kercke van Delfshauen te bedienen.
Is besloten dat de Classe van Dordrecht ende ter Gouw soo sij het raedtsaem vinden Theodorum Dienaer tot Leckerkerck inde plaetse van den eenen Dienaer tot Oudewater setten sullen, ende wederomme dien van Oudewater tot Leckerkerck.