De brieuen der broederen van Noorthollandt sijn ghecomen, waerinne sij sich ontschuldighen, waeromme sij niet ghecomen en sijn inden Sijnodum belouende voor goet te bekennen aen te nemen ende t’ onderhouden sulx alsser besloten wordt. Ende is besloten datmen hun wederom me sal schrijuen dat hare ontschuldinghe van ons aanghenomen is, Men sal hun oock d’ Acten seijnden ende bidden datse deseluighe in haren ghemeijnten in t’ wercke stellen, Oock onsen dienst ende hulpe aenbieden, om iemanden aen hun te schicken, die hun in d’ opschickinghe harer Kercken helpen mochten, soo onse hulp begheerden.