Onsen broeder Christianus Sinapius sal tot Gheertruijden berch met brieuen van desen Sijnodo gaen, om de Kercke aldaer met den Dienste te versien, ter tijdt toe datter eenen blijuende Dienaer ghestelt worde.