Petro Os Dienaer tot Heuckelom 10 maenden ghedient hebbende teghen 200 gulden t’ siaers ende 70 gulden ontfanghen hebbende, resteert noch etc. Bidt om betalinghe ende begheert hier inne vanden Sijnodo gheholpen te worden. Is gheantwoordt dat hij een supplicatie aen sijne Excell. maecken sal ende M. Taffin bidden dat hij hem hier inne behulpelick wesen wille.