Is besloten datmen aen Hadrianum Ianss. Dienaer van Leijden, nu te Delft sijnde, schrijuen sal, op datmen sie of hij sich inden dienst der Goutsche Kercke voor eenen tijdt langh begheuen wil.
Is daer na wt den brief aen Iohannem Heindrici Dienaer van ter Gouw ghesonden ghebleken dat Hubertus van hun met namen begheert worde, Soo is dan den brief van Adriaen Ianss. op ghehouden, ende men heeft daer na van Huberto begonnen te spreecken, als volghen sal.