De broeders hebben voor goet aenghesien datmen neerstelicke te boecke stellen sal den afscheijdt ende ghetuijghenisse der Dienaren die vertrecken, Maer aengaende d’ andere lidtmaten, dier namen ende tijdt des vertreckens mitsgaders d’ oorsaecken (na datmen vindt datter veel aen gheleghen is) sal men opteijckenen.