Men sal oock voor het houden des Nachtmaels in desen beghinsselen der Kercken eenen eighentlicken text die tot den Nachtmale dienet ende de mijsterien daer inne begrepen verclaert inde predick voor hem neme wt te legghen, ten ware dat den oordentlicken text bequamelick daer toe gheleijt conde worden.