Het sal vrij staen dat deselue Minister die d’ insettinghe ende t’ ghebruijck des Doops verclaert oock doope, of dat het verscheiden Dienaren doen. Doch sullen de Dienaers de forme dat een minister alle beijde doe, in haren Kercken, soo veel als sij sonder erghernisse ende onghelentheijt [lees: ongheleghentheijt] doen connen, in voeren.