De Dienaers sijn vermaent haer toehoorders met te langhen predicken niet te beswaren, ende haer predicatien bouen d’wre soo veel mueghelick is, niet te vertrecken.