Aengaende de materie der predicatien, is goet gheuonden datmen aller meest wt t’ Nieuwe testament t’ volck leeren sal. Het sal oock wel inde vrijheijt der Dienaren staen wt den Ouden testamente te predicken met raet ende auijse des Consistorii.