Alle Dienaren sullen eenerleij forme van opentlicke1) Kerckghebeden ghebruijcken, doch datse cortelick ende wijsselick daer inne voeghen dat de teghenwoordighe noodt eijsschen sal, als voor speciale personen der Ouerheijden, voor eenighe crancken etc. Ende dit sullen sijn de ghebeden inden Catechismo veruatet. Ende ouermidts t’ alghemeijn ghebet t’ Sondaechs na de predicatie te langh is, twelck op vast ende bidtdaghen bequamelick ghebruijckt can worden, Soo is den Praesidi belastet dat hij een corte dancksegghinghe begrijpe, diemen bruijcken sal mueghen tot dese woorden toe Ende ouermits het v behaecht etc.


1) Dit woord is met dezelfde hand boven den regel bijgevoegd.