De deijlinghe der Classen.

1. Walcheren. 2. Scouwen ende Duuelandt.
3. T’landt van Voorn, Putten behaluen Roon ende Portegael, Item Ouerflackee ende Goereede tot der tijdt toe dat de Kercken beter versien sullen wesen, ende dat die van Ouerflackee eene Classem op hunseluen connen maecken.
4. Delft, Woudt, Schipluij, Lier, Maeslandt, Naeldtwijck, Ouwerschie, Pinaicker, Berckel, Nootdorp, Bleijswijck, Soetermeer.
5. Haghe, Rijswijck, Voorburch, Wassenaer, Monster, Sgrauenzandt, Loosduijnen, Eickenduijnen, Scheueringhe, Wateringhe.
6. Roterdam, Schiedam, Hillegondtsberch, Delfshauen, Vlaerdinghen, Capelle, Cralinghen, Seuenhuijse, Iselmonde, Portegael, Roon.
7. Bommel, Buren, Leerdam, Hueckelom, Asperen, Gorichom, met haren ommeligghenden dorpen.
8. Dordrecht, Gheertruijdenberch, T’eijlandt van Swijndrecht met sijnen dorpen, Petershoeck met den sijnen. De Clundert ende de Finert sullen onder Dordrecht be-hooren, soo langh als die Flackee gheen Classe op haer-seluen en maeckt.
9. Ter Gow, Schoonhouen, Oudewater, WoerdeD, met haren dorpen, ende met allen den dorpen die daer legghen tusschen de Leek ende Isel, met Nieupoort, Langheraeck ende Amers.
10. Leijden met gantsch Rijnlandt.
11. Alckmaer. 12. Enchuijsen. 13. Hoorn. 14. Eedam.
De broeders hebben besloten, aenghesien weinich plaetsen noch met Dienaren voorsien sijn, dat hun sommighe Classen twee ende twee t’ samen voeghen sullen. Ende als door Godts ghenade de Kercken beter versien sullen wesen, dat alsdan de Classen sich wederomme sullen mueghen deijlen.