Ouermidts d’ ontschuldt waeromme Henricus van Gorichom op den Sijnodum niet en coomt, vander Consistorie niet gheschreuen en is noch oock gheen fondement en heeft, Soo en is die vander versamelinghe niet aenghenomen.
Is derhaluen besloten datmen aen het Consistorium van Gorichom schrijuen sal, dat sij Hendricum met eenen Ouderlingh na de ordinantie des Classischen Conuentus tot Bommel ghehouden op den Sijnodum seijnden, Datmen oock de Ouericheijt die voor Hendrico gheschreuen hadde met een brief aduerteere dat sij het ons niet qualick af en neme dat wij Heindricum ontbieden. Dit te schrijuen is Ernesto te laste gheleijt.
Op de vraghe wie met den brieuen gaen sal ende wie de plaetse Heindrici (soo hij coomt) sal vertreden, Is besloten datmen eenen seeckeren bode tot Gorichom sal seijnden die haer wt den naem des Sijnodi belouen sal (so sij Hendricum laten gaen) een anderen in sijne plaetse, tot dat hij wedercoomt te setten.