Kerkorde NHK (1951) Ord. 11.V.

Ordinantie voor het opzicht.

 

V. Gravamina.

Artikel
19-20

Kerkorde NHK (1951) Ord. 11-19-1

Ordinantie voor het opzicht.

 

V. Gravamina.

Artikel 19.

Het indienen van een gravamen.

Lid
1

Een lidmaat, zich onder beroep op het Woord Gods in zijn geweten bezwaard gevoelende over uitingen der Kerk ter zake van haar belijden, kan zijn gravamen schriftelijk en gedocumenteerd voorleggen aan de kerkeraad zijner gemeente, die door bespreking en onderricht tracht tot wegneming van de bezwaren te komen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 11-19-2

Ordinantie voor het opzicht.

 

V. Gravamina.

Artikel 19.

Het indienen van een gravamen.

Lid
2

Oordeelt de kerkeraad het gravamen daartoe van genoegzaam belang of dient de bezwaarde in het tegengestelde geval zelf een verzoek tot behandeling bij de classicale vergadering in, dan doet deze de bezwaarde door een commissie uit haar midden horen en beslist of er gegronde redenen zijn het gravamen aan de provinciale kerkvergadering ter beoordeling voor te leggen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 11-20-1

Ordinantie voor het opzicht.

 

V. Gravamina.

Artikel 20.

De behandeling van het gravamen.

Lid
1

De provinciale kerkvergadering gaat over tot onderzoek van het gravamen en benoemt uit haar midden een commissie van voorbereiding; zij nodigt bij de behandeling daarvan de bezwaarde uit en drie door de raad voor de zaken van Kerk en theologie aangewezen leden van die raad en beslist vervolgens of het gravamen aan de generale synode moet worden doorgezonden teneinde te komen tot een eindoordeel daarover van de Kerk.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 11-20-2

Ordinantie voor het opzicht.

 

V. Gravamina.

Artikel 20.

De behandeling van het gravamen.

Lid
2

De generale synode benoemt in dat geval uit haar midden een commissie van voorbereiding, die de bezwaarde hoort, het advies vraagt van de raad voor de zaken van Kerk en theologie met het inzicht van de leden van die raad, die zich met het advies der meerderheid niet kunnen verenigen en zo nodig het oordeel vraagt van daarvoor in aanmerking komende andere Kerken.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 11-20-3

Ordinantie voor het opzicht.

 

V. Gravamina.

Artikel 20.

De behandeling van het gravamen.

Lid
3

De synode geeft vervolgens een eindoordeel over het gravamen en brengt dit ter kennis van de Kerk.