Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-8-1

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 8.

Het doen van belijdenis in een andere gemeente.

Lid
1

Aan hem, die om bijzondere redenen de voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs wil ontvangen of belijdenis des geloofs mocht willen afleggen in het midden van een andere gemeente dan waartoe hij behoort en daartoe een schriftelijk verzoek bij de kerkeraad zijner woonplaats heeft ingediend, kan daartoe door de kerkeraad dier andere gemeente de gelegenheid worden geboden, mits hij een verklaring van de kerkeraad zijner woonplaats overlegt, waarin, nevens diens toestemming, de aangevoerde redenen worden vermeld.