Kerkorde NHK (1951) Ord. 9.II.

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel
7-8

Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-7-1

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 7.

De opneming onder de belijdende leden.

Lid
1

Zij, die door de kerkeraad tot de openbare belijdenis des geloofs zijn toegelaten, worden — na aan de gemeente te zijn voorgesteld — in een kerkdienst, bij voorkeur op Palmzondag, onder de belijdende leden der gemeente opgenomen, met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk, en in het lidmatenboek der gemeente ingeschreven.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-7-2

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 7.

De opneming onder de belijdende leden.

Lid
2

Indien de belijdenis des geloofs om gewichtige redenen, naar het oordeel van de kerkeraad, niet in een kerkdienst kan plaats hebben, geschiedt zij ten overstaan van de kerkeraad of een commissie uit zijn midden.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-7-3

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 7.

De opneming onder de belijdende leden.

Lid
3

Zij, die nog niet gedoopt mochten zijn, ontvangen daarbij, na de belijdenis des geloofs, de Heilige Doop.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-7-4

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 7.

De opneming onder de belijdende leden.

Lid
4

Lidmaten, die zich van de Kerk hebben afgescheiden, doch begeren wederom in haar midden te worden opgenomen, beantwoorden voor de kerkeraad, of een commissie uit zijn midden, opnieuw de belijdenisvragen, in het formulier gesteld.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-7-5

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 7.

De opneming onder de belijdende leden.

Lid
5

Ingeval een belijdend lid van een andere kerkgemeenschap wenst opgenomen te worden in een gemeente van de Hervormde Kerk, stelt de kerkeraad een onderzoek in naar de beweegredenen en beslist hij op grond van hetgeen eertijds door de betrokkene beleden werd — aan de hand van door de generale synode daartoe verstrekte richtlijnen — op welke vragen van het formulier, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, al dan niet na voorafgaand onderricht, bevestigend zal moeten worden geantwoord.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-8-1

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 8.

Het doen van belijdenis in een andere gemeente.

Lid
1

Aan hem, die om bijzondere redenen de voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs wil ontvangen of belijdenis des geloofs mocht willen afleggen in het midden van een andere gemeente dan waartoe hij behoort en daartoe een schriftelijk verzoek bij de kerkeraad zijner woonplaats heeft ingediend, kan daartoe door de kerkeraad dier andere gemeente de gelegenheid worden geboden, mits hij een verklaring van de kerkeraad zijner woonplaats overlegt, waarin, nevens diens toestemming, de aangevoerde redenen worden vermeld.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-8-2

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 8.

Het doen van belijdenis in een andere gemeente.

Lid
2

Wanneer de kerkeraad van de woonplaats binnen vier weken niet aan het in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzoek tot het geven van een verklaring heeft voldaan, wordt hij geacht, tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaar te hebben.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-8-3

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 8.

Het doen van belijdenis in een andere gemeente.

Lid
3

Zo het betreft het doen van belijdenis, is een verklaring vereist, dat de voorbereiding en het onderzoek door die kerkeraad hebben plaatsgevonden en deze tegen zijn opneming onder de belijdende leden geen bezwaar heeft.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-8-4

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 8.

Het doen van belijdenis in een andere gemeente.

Lid
4

De kerkeraad der gemeente, in welke midden de openbare belijdenis des geloofs heeft plaatsgevonden, zendt in dat geval binnen acht dagen een verklaring daarvan aan de kerkeraad van de woonplaats van de nieuwe lidmaat, waarop tot diens inschrijving in het lidmatenboek der gemeente wordt overgegaan.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 9-8-5

Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 8.

Het doen van belijdenis in een andere gemeente.

Lid
5

Weigert de kerkeraad de gevraagde toestemming te verlenen, dan kan het betrokken gemeentelid zich beroepen op de provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.