Kerkorde NHK (1951) Ord. 1-4-8

Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

II. De classicale vergadering.

Artikel 4.

Samenstelling.

Lid
8

Als adviseurs nemen aan de beraadslagingen ter classicale vergadering deel de quaestor van de classis, één der — telkens voor het eerstvolgende kalenderjaar door het breed moderamen dier vergadering na overleg met de in de classis bestaande organen van bijstand aangewezen — leden van elk dezer organen, en de afgevaardigde der classis naar de generale synode, voorzover zij niet reeds deel uitmaken van de vergadering.