Kerkorde vGKN (2008) 76

Hoofdstuk 4: Het vermaan en de tucht van de kerk

Artikel
76

De dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen zullen onder elkaar censura morum houden en elkaar met betrekking tot hun ambtsbediening in liefde vermanen.