Alg. Regl. NHK (1816) V

Vijfde afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

 

 

Alg. Regl. NHK (1816) 68

Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

*)


*) in deze Afdeeling moesten thans ook de bepalingen omtrent het Kerkbestuur van Limburg geplaatst worden.

 

Artikel
68

De Waalsche kerken behouden de vrijheid om zoodanige afzonderlijke verbindtenissen en betrekkingen met elkander te bewaren, als door derzelver financiële belangen, en het verschil van taal gevorderd worden, zonder echter daar door op te houden van onder het algemeen Kerkbestuur begrepen te zijn.

Alg. Regl. NHK (1816) 69

Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
69

Ter behartiging dezer afzonderlijke belangen, zal er eene commissie bestaan van zes leden, zijnde vijf Predikanten en een Ouderling der Waalsche kerken, welke den titel zullen hebben van Gecommitteerden tot de huishoudelijke zaken der Waalsche kerken in Nederland.

Alg. Regl. NHK (1816) 70

Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
70

De gecommitteerden worden door den Koning benoemd, de eerste reize onmiddelijk, en vervolgens uit een drietal door de commissie geformeerd.

Alg. Regl. NHK (1816) 71

Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
71

Elk jaar, te beginnen met den 1 Januarij 1818, zal één der gecommitteerde Predikanten aftreden, blijvende de aftredende steeds weder verkiesbaar. De Ouderling zal na één jaar zitting aftreden.

Alg. Regl. NHK (1816) 72

Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
72

Aan deze gecommitteerden wordt aanbevolgen het oppertoezigt over de financiële instellingen der gezamenlijke Waalsche kerken, mitsgaders het afnemen van examina van hen, die zich aan derzelver dienst toewijden, ten gevolge der verordeningen hierboven bij art. 24 vermeld.

Alg. Regl. NHK (1816) 73

Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
73

Dezelve commissie is wijders met betrekking tot de Waalsche kerken belast met de functiën aan de Provinciale Kerkbesturen en classikale Moderatoren opgedragen, en één lid uit dezelve woont het Synode bij; zullende voorgaan geen afzonderlijk Synode der Waalsche kerken meer gehouden worden.

Alg. Regl. NHK (1816) 74

Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
74

De Waalsche kerken hebben het regt, om eenmaal ’s jaars eene bijeenkomst te houden over derzelver huishoudelijke belangen, vervangende voor haar, zoo veel zulks mogt te pas komen, de classikale vergaderingen; de eerste bijeenkomst zal te ’s Gravenhage plaats hebben, en alsdan de beurtwisseling ten deze nader worden bepaald.

Alg. Regl. NHK (1816) 75

Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
75

De Waalsche Predikanten, blijven leden der ringsvergaderingen. De commissie houdt hare zittingen steeds in ’s Gravenhage.

Alg. Regl. NHK (1816) 76

Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
76

De Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche kerken worden in de classen, tot welke de Nederduitsche Hervormde gemeente, in die stad, in welke zij gevestigd is, behoort, ingelijfd, in zoo verre dit nog geen plaats heeft.

Alg. Regl. NHK (1816) 77

Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
77

Zoo ten aanzien van het hooger als van het Kerkenraadsbestuur wordt in het oog gehouden, dat de kerken, in het vorig artikel vermeld, de bijzondere huishoudelijke inrightingen en regten behouden, welke aan dezelve afzonderlijk en privativelijk behooren.