Rapport dHKO (2010) B23

B23 generale rechtspositieregeling en deputaten rechtspositie
1. De synode benoemt generale deputaten voor de rechtspositie van de predikant.
2. Op voorstel van deputaten stelt de synode de generale rechtspositieregeling voor predikanten vast en draagt zorg voor regelmatige actualisering daarvan.
3. Bij toepassing van art. B13 tot B22 houden de kerkelijke vergaderingen zich aan de generale rechtspositieregeling.
4. Bij toepassing van art. B19 tot B21 verleent de classis haar goedkeuring niet dan na consultatie van de deputaten.

|46|

Toelichting B23

1. Dit betreft een geheel nieuwe bepaling. Met het oog op de verdere regulering van de rechtspositie van de predikanten is het van belang dat terzake kundige deputaten worden benoemd. Zij dienen de generale rechtspositieregeling op te stellen, ter goedkeuring aan de synode voor te leggen en toe te zien op regelmatige actualisering.

2. Deputaten worden door de classes geconsulteerd bij besluiten met rechtspositionele gevolgen.

3. De materiële en procedurele uitwerking hiervan moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard is de vigerende uitvoeringspraktijk hierbij van groot belang.