Rapport dHKO (2010) B17

B17 ziekte
1. In geval van tijdelijke of blijvende gehele of gedeeltelijke verhindering van de ambtsdienst ten gevolge van ziekte van de predikant gelden de generale regelingen.

|42|

Toelichting B17

1. Art. 13 KO1978 regelt slechts in algemene termen het ‘gepaste onderhoud’ van predikanten die verhinderd zijn hun arbeid te verrichten wegens ziekte of ‘andere oorzaken’. Juist op dit vlak is er in de maatschappij en ook in de kerken een enorme ontwikkeling geweest van preventie en van begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. B17.1 geeft een kerkordelijke basis aan de generale uitvoeringsregels op dit terrein.

2. De materiële en procedurele uitwerking hiervan moet nog nader vorm krijgen. Uiteraard is de vigerende uitvoeringspraktijk hierbij van groot belang. Deze wordt in sterke mate bepaald c.q. beïnvloed door de VSE-regelingen. De bedoelde uitwerking past overigens in de opdracht van de GS Zwolle-Zuid om de generaal-synodale regelingen en VSE- regelingen nader te onderzoeken en/of aan te passen (Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 25 Besluit 9).