Rapport dHKO (2010) B7

|35|

B7 ambtm/v
1. Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van predikant en ouderling alleen open voor broeders. Het ambt van diaken staat ook open voor zusters.
2. [1 (alternatief) Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van predikant, ouderling en diaken alleen open voor broeders.]

Toelichting B7

1. De KO1978 gaat er impliciet van uit dat de ambten alleen open staan voor broeders. Een expliciete bepaling hierover ontbreekt. Ook de belijdenis bevat deze niet. Wij menen dat kerkordelijke duidelijkheid hierover in toenemende mate gewenst is.

2. B7.1 is zo geredigeerd dat het diakenambt ook openstaat voor de zusters van de gemeente. De alternatieve versie sluit dit uit. Wij beogen op deze plaats geen discussie te voeren over ‘de vrouw in het ambt’ als zodanig. De GS Zwolle-Zuid 2008 heeft deze thematiek in handen gesteld van deputaten M/V, waarbij ook de vragen rond de ambtsleer aan de orde komen (Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 44 Besluit 4-5). B7 is in dit opzicht uitsluitend facilitair en biedt een mogelijk kerkordelijk format voor de vrouwelijke diaken.

3. Een heldere positiebepaling van het dienstwerk van ouderlingen resp. diakenen draagt er op dit vlak toe bij dat er geen ongewenste grenssituaties ontstaan van met de ouderlingen ‘meeregerende’ diaconessen. De ontwerptekst gaat er van uit dat bij intrede van de diacones als vrouwelijke diaken de kerken dit duidelijk tot het diaconaat beperken. Hierin wordt voorzien door de beide ambten duidelijk te onderscheiden: vgl. B5 resp. B6 voor de onderscheiden taken, B28 over de kerkenraad resp. de diakenen resp. de kerkenraad met diakenen en B29 over de structuur in kleine gemeenten waarin ouderlingen worden aangevuld met ouderlingen resp. diakenen met diakenen. Zie ook de toelichting op deze artikelen. Deze duidelijke onderscheiding ondersteunt B7.1, maar is overigens ook los daarvan gewenst.