Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 12

Vande Diensten.

Artikel
12

Soo eenighe Dienaers om die voorschreven ofte eenighe ander oorsaecken haren dienst voor eenen tijdt onderlaten moesten (t’ welck sonder advijs des Kercken-Raets niet gheschieden en sal) soo sullen sy nochtans tot allen tijden de beroepinghe der Ghemeenten onderworpen blijven.