Kerkorde Middelburg (1581) Art. 55

Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
55

De namen der ghenen die haer ten echten State begheven willen, sullen op drie Sondaghen van den predickstoel vercondicht werden: twelcke gheschieden sal ter plaetse daer de Contrahenten woonen, ende ter plaetse daer de gheboden ghegaen zijn, sullense tsamenghegheven werden. Doch die elders begheeren te trouwen, sullen tselve moghen doen, midts brenghende sekere ghetuijghenisse dat hare gheboden ghegheven zijn.