Kerkorde GKSA (2000) 40

Oor die Kerklike Vergaderings

Artikel
40

Vergadering van die diakens

Die diakens moet gereeld saamkom om met die aanroeping van die Naam van God te handel oor die sake wat hulle amp aanbetref en die bedienaar van die Woord moet daaroor goed toesig hou en, indien nodig, daarby teenwoordig wees.