Kerkorde Dordrecht (1578) Art. 91

(Cap. V) Van het houwelick

Artikel
91

14. Wanneer in houwelicksche saken eenighe grooter swaricheyt voorvalt, soo sal de overheyt ghebeden worden datse twee ofte dry van hen verordenen die metten dienaren der classe deselve swalicheyt terneder legghen.