Kerkorde Dordrecht (1578) Art. 88

(Cap. V) Van het houwelick

Artikel
88

11. Deghene teghen der welcker uutroepinghe niet en is ghekoemen, moghen op alle predickdaghen in der ghemeynte tsamenghegheven worden, behalve op den ghemeynen vasten- ende bidtdagh, hetwelcke oock te wenschen ware dat het op den dagh des Avontmaels niet en gheschiede.