Kerkorde Dordrecht (1578) Art. 6

(Cap. I) Van den dienaren des Woordts, ouderlinghen ende diaconen

Artikel
6

6. Ghelijckerwijs niemant tot desen dienst en behoort beroepen te worden dan deghene die men een seker plaetse toestelt,5 alsoo moet een dienaer die noch aen gheen kercke verbonden is, hem selven gheheelick der ghemeynte die hem beroept, toeeyghenen. Ende soo de ghemeynte ofte de dienaer eenighe conditien uut bespreeckt in dewelcke de eene der partien weyghert te verwillighen, soo sal ’t der classe toestaen daervan te oordeelen.
Het sal oock den dienaer niet gheoorloft sijn met verlatinghe sijnder ghemeynte eene andere beroepinghe elders aen te nemen sonder het consent sijnes kerckenraets ende classis, ghelijck oock gheen ander kercke hem sal moghen ontfanghen, eer hij wettelicke ghetuyghenisse sijns afscheyts ghetoont hebbe. Maer soo het gheschiedde dat yemant uut sulcken plaetsen quame in denwelcken noch kerkenraet noch classe en is, deselve sal van eenighe naestgheseten dienaren ofte anderen gheloofwerdighen mannen ghetuyghenisse brenghen.
Ende op d’ander sijde sal de ghemeynte oock ghehouden sijn hare dienaers van behoorlick onderhoudt te versorghen.


5 De gereformeerden kenden niet de z.g. absolute ordinatie, waarbij een predikant niet aan een eigen gemeente verbonden werd. Ambt en gemeente zijn op elkander betrokken.