Kerkorde PKN (2018) Ord. 2.II

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel
4-10

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
1

Elke gemeente heeft haar door de kerk vastgestelde grenzen en wordt aangeduid als respectievelijk de Protestantse gemeente te ...., de Hervormde gemeente te ...., de Gereformeerde kerk te ....., de Evangelisch-Lutherse gemeente te .....,
waar nodig met een bijzondere aanduiding om haar kerkordelijk, postaal en in het rechtsverkeer te onderscheiden van de andere plaatselijke gemeente(n).

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-2

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
2

De protestantse gemeenten, de hervormde gemeenten - waartoe ook gerekend worden de Waalse, de Presbyteriaans-Engelse en Schotse gemeenten in Nederland -, de gereformeerde kerken en de evangelisch-lutherse gemeenten, alsmede de hervormde, de gereformeerde en de evangelisch-lutherse wijkgemeenten van een protestantse gemeente worden opgenomen in een door de generale synode bijgehouden register van de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-3

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
3

De aanduiding en de naam van de gemeente, zoals bedoeld in lid 1, worden door de kerkenraad niet gewijzigd dan nadat de leden van de gemeente daarin gekend en hierover gehoord zijn3.
Voor een besluit tot wijziging van de aanduiding van de gemeente is goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering nodig, dat wanneer het een evangelisch-lutherse gemeente betreft de evangelisch-lutherse synode hoort.


3 Eerste lezing (november 2018): cursieve tekst vervangen door: in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-4

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
4

Indien het voor een gemeente niet mogelijk is door samengaan met een andere gemeente een protestantse gemeente te vormen, omdat er geen gemeente is om mee samen te gaan of omdat een in aanmerking komende gemeente niet wil, dan kan het breed moderamen van de classicale vergadering op verzoek van de kerkenraad deze gemeente aanmerken als protestantse gemeente. Alvorens het besluit te nemen, hoort het breed moderamen van de classicale vergadering de kerkenraad van andere in aanmerking komende gemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-5

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
5

De grenzen van de gemeenten worden vastgesteld en gewijzigd door het breed moderamen van de classicale vergadering, dat de kerkenraden van de betrokken gemeenten en bij betrokkenheid van een evangelisch-lutherse gemeente ook de evangelisch-lutherse synode hoort. Het breed moderamen van de classicale vergadering draagt er zorg voor dat de betrokken leden van de kerk hun mening kenbaar kunnen maken.
Indien een gemeente uit een andere classis bij een grenswijziging betrokken is, wordt het besluit door beide brede moderamina in overleg genomen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-6

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
6

De kerkenraden van gemeenten waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt houden elkaar op de hoogte van kerkelijke activiteiten, met name de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en het jeugdwerk. Waar mogelijk werken zij samen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-7

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
7

Een gemeente kan worden ingedeeld in wijkgemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-8

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
8

Het aantal en de grenzen van de wijkgemeenten worden door de algemene kerkenraad vastgesteld, nadat de betrokken wijkkerkenraden zijn gehoord en de gemeenteleden hun mening kenbaar hebben kunnen maken.
Indien de gemeente nog niet in wijkgemeenten is ingedeeld, wordt bovengenoemd besluit genomen door de kerkenraad.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-9

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
9

Waar in de ordinanties of generale regelingen sprake is van gemeente respectievelijk kerkenraad wordt in het geval van een gemeente met wijkgemeenten steeds de wijkgemeente respectievelijk de wijkkerkenraad bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld of uit de bepaling blijkt dat kennelijk de gemeente als geheel respectievelijk de algemene kerkenraad wordt bedoeld.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Lid
1

Als bijzondere gemeentevormen kent de kerk buitengewone gemeenten, (wijk)gemeenten van bijzondere aard, missionaire (wijk)gemeenten en huisgemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-2

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Buitengewone gemeenten

Lid
2

Indien een gemeenschap van christenen de generale synode daarom verzoekt en deze gemeenschap instemt met het belijden van de kerk, kan de synode – gehoord de daarvoor in aanmerking komende organen van de kerk – besluiten deze gemeenschap als een buitengewone gemeente op te nemen in de kerk.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-3

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Buitengewone gemeenten

Lid
3

Nadat daarover overeenstemming is bereikt met de betrokken gemeenschap van christenen legt de generale synode in het besluit vast
- op welke wijze door de buitengewone gemeente wordt voorzien in taken en verplichtingen zoals die bij of krachtens de ordinanties zijn bepaald, en
- welke rechten en verplichtingen predikanten hebben die aan de buitengewone gemeente verbonden zijn op het moment dat de betrokken gemeenschap wordt opgenomen in de kerk.
De generale synode is slechts na overleg met de kerkenraad bevoegd een nieuw besluit te nemen met betrekking tot deze gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-4

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Buitengewone gemeenten

Lid
4

Indien de kerkenraad daarom verzoekt en indien de gemeente kan voldoen aan alle kerkordelijke bepalingen die gelden voor de gemeenten van de kerk, kan de generale synode besluiten deze gemeente vanaf een vast te stellen datum te beschouwen als een nieuwe gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-5

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Gemeenten van bijzondere aard

Lid
5

Het breed moderamen van de classicale vergadering kan – op verzoek en ten behoeve van leden van de kerk die in een bijzondere situatie verkeren en gehoord de kerkenraden van de betrokken gemeenten – deze leden samenbrengen in een gemeente van bijzondere aard.
De algemene kerkenraad kan – op verzoek en ten behoeve van leden van de gemeente die in een bijzondere situatie verkeren en gehoord de kerkenraden van de betrokken wijkgemeenten – deze leden samenbrengen in een wijkgemeente van bijzondere aard.
In deze (wijk)gemeente worden leden uitsluitend ingeschreven op hun eigen verzoek.
Voor deze (wijk)gemeenten gelden – voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald – dezelfde regels als voor andere (wijk)gemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-6

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Missionaire gemeenten

Lid
6

Een missionaire gemeente is een (wijk)gemeente in wording die gevormd wordt met het oog op missionaire arbeid en die niet voldoet aan de in artikel 8 genoemde voorwaarden voor de vorming van een nieuwe gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-7

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Missionaire gemeenten

Lid
7

Een missionaire gemeente wordt gevormd bij besluit van de classicale vergadering, een missionaire wijkgemeente bij besluit van de algemene kerkenraad.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-8

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Missionaire gemeenten

Lid
8

De leiding van de missionaire gemeente berust bij een commissie die werkt in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de ambtelijke vergadering die het besluit tot vorming heeft genomen.
De leden van de commissie worden door deze ambtelijke vergadering benoemd. Ten minste één lid is ambtsdrager met bepaalde opdracht.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-9

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Missionaire gemeenten

Lid
9

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de missionaire gemeente berust bij de ambtelijke vergadering die het besluit tot vorming van de missionaire gemeente heeft genomen, die de verzorging van deze aangelegenheden toevertrouwt aan de financiële commissie van de classicale vergadering respectievelijk aan het college van kerkrentmeesters.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-10

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Huisgemeenten na opheffing van een gemeente

Lid
10

Daar waar een gemeente opgeheven is kan een huisgemeente worden gevormd als een kleinschalige gemeenschap die samenkomt om te vieren, te leren en te dienen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-11

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Huisgemeenten na opheffing van een gemeente

Lid
11

Deze huisgemeente wordt gevormd bij besluit van de classicale vergadering.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-12

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Huisgemeenten na opheffing van een gemeente

Lid
12

Deze huisgemeente wordt geleid door een commissie, die werkt onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad van een naburige gemeente dan wel de classicale vergadering.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-13

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Huisgemeenten na opheffing van een gemeente

Lid
13

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van deze huisgemeente berust bij de in lid 12 genoemde ambtelijke vergadering.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-6-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 6.

Gemeenten in bijzondere missionaire, diaconale en pastorale omstandigheden

Lid
1

Het breed moderamen van de classicale vergadering is bevoegd voor gemeenten in bijzondere missionaire, diaconale en pastorale omstandigheden voorzieningen te treffen. Zij besluit hiertoe na overleg met door de generale synode aangewezen organen van de kerk.
Een mogelijke voorziening is het verlenen van de bevoegdheid aan ouderlingen of diakenen om bij ontstentenis van een predikant de ambtswerkzaamheden van een predikant te verrichten, waaronder het voorgaan in kerkdiensten en de bediening van de sacramenten. Deze bevoegdheid wordt aan de betreffende ambtsdragers verleend door het breed moderamen van de classicale vergadering in overleg met de kerkenraad. Het breed moderamen wijst een predikant als supervisor aan.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
1

Gemeenten kunnen met elkaar samenwerken, een en ander naar regels in generale regeling 1 gesteld.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-2

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
2

Bij langdurige samenwerking kan een samenwerkingsorgaan gevormd worden.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-3

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
3

Langdurige samenwerking is mogelijk zowel voor het geheel als voor delen van het leven en werken van gemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-4

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
4

Bij bepaalde vormen van samenwerking is het mogelijk dat de kerkenraden en/of colleges de verzorging van de gemeenschappelijke belangen opdragen aan het samenwerkingsorgaan.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-5

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
5

Kerkenraden en/of colleges kunnen bevoegdheden overdragen aan het samenwerkingsorgaan. Overdracht en beëindiging van de overdracht kan alleen met goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-6

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
6

In bijzondere omstandigheden kan de classicale vergadering besluiten gemeenten in een samenwerkingsverband onder te brengen indien gebleken is dat ten minste een van deze gemeenten geen mogelijkheid meer heeft om als zelfstandige gemeente volgens de orde van de kerk voort te bestaan. Dit besluit wordt niet genomen dan nadat de kerkenraden en de leden van de betreffende gemeenten de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken. Indien een evangelisch-lutherse gemeente betrokken is, hoort de classicale vergadering vooraf de evangelisch-lutherse synode.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Lid
1

Nieuwe gemeenten ontstaan door vorming, toetreden, samengaan of splitsen van gemeenten, een en ander naar regels in generale regeling 1 gesteld.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-2

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Vorming

Lid
2

De vorming van een nieuwe gemeente geschiedt op verzoek van belanghebbende leden van de kerk dan wel op verzoek van een of meer kerkenraden door het breed moderamen van de classicale vergadering.
Het breed moderamen van de classicale vergadering kan tot vorming van een nieuwe gemeente besluiten
- nadat de betrokken kerkenraden en gemeenteleden gehoord zijn, en
- indien de te vormen gemeente in staat geacht mag worden de in de kerkorde aangegeven taken van een gemeente te verrichten.
Deze gemeente is een protestantse gemeente, tenzij het breed moderamen besluit dat de gemeente een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk dan wel een evangelisch- lutherse gemeente is.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-3

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Opnemen

Lid
3

Indien een gemeente van een andere kerk of een onafhankelijke gemeente dan wel een geloofsgemeenschap die geen deel uitmaakt van de protestantse kerk
- de generale synode daarom verzoekt,
- instemt met het belijden van de kerk en
- in staat is de in de orde van de kerk aangegeven taken van een gemeente te verrichten, kan de generale synode besluiten deze gemeenschap als een gemeente op te nemen in de kerk.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-4

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Samengaan

Lid
4

Kerkenraden van twee of meer gemeenten kunnen besluiten de gemeenten samen te laten gaan nadat de leden van de gemeente, en in een gemeente met wijkgemeenten de wijkkerkenraden, de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken. Het breed moderamen van de classicale vergadering stelt het grondgebied (de grenzen) van de nieuwe gemeente vast. Het besluit tot samengaan behoeft de goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering.
Indien een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk en een evangelisch-lutherse gemeente, dan wel twee van hen betrokken zijn in het samengaan, wordt de nieuwe gemeente aangeduid als protestantse gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-5

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Samengaan

Lid
5

In bijzondere omstandigheden kan de classicale vergadering besluiten gemeenten te laten samengaan indien gebleken is dat ten minste een van deze gemeenten geen mogelijkheid meer heeft om als zelfstandige gemeente volgens de orde van de kerk voort te bestaan.
Dit besluit wordt niet genomen dan nadat de kerkenraden en de leden van de betreffende gemeenten de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken. Indien een evangelisch-lutherse gemeente betrokken is, hoort de classicale vergadering vooraf de evangelisch-lutherse synode.
De classicale vergadering kan echter niet besluiten een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk en een evangelisch-lutherse gemeente, dan wel twee van hen, te laten samengaan in een nieuwe protestantse gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-6

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Splitsen

Lid
6

De kerkenraad van een gemeente kan besluiten de gemeente te splitsen
- nadat de leden van de gemeente en in een gemeente met wijkgemeenten de wijkkerkenraden, de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken en
- indien de te vormen gemeenten in staat geacht mogen worden de in de kerkorde aangegeven taken van een gemeente te verrichten.
Indien het een geografische splitsing betreft, stelt het breed moderamen van de classicale vergadering het grondgebied (de grenzen) van de nieuwe gemeenten vast. Indien het een niet-geografische splitsing betreft, behoeft het besluit tot splitsing tevens goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering.