Kerkorde PKN (2018)

Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland

Bron: 

internet, versie juli 2019

Kerkorde PKN (2018) KO

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Artikel

Kerkorde PKN (2018) KO-a

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Artikel
I-VI

Kerkorde PKN (2018) Art. I-1

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
1

De Protestantse Kerk in Nederland is
overeenkomstig haar belijden
gestalte van
de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk
die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Kerkorde PKN (2018) Art. I-2

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
2

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

Kerkorde PKN (2018) Art. I-3

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
3

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Kerkorde PKN (2018) Art. I-4

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
4

Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord
in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius — waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk —,
in de Onveranderde Augsburgse confessie en de catechismus van Luther — waardoor de kerk zich verbonden weet met de lutherse traditie —,
in de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels — waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.

Kerkorde PKN (2018) Art. I-5

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
5

De kerk erkent de betekenis van de theologische verklaring van Barmen voor het belijden in het heden.
De kerk erkent met de Konkordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen.

Kerkorde PKN (2018) Art. I-6

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
6

De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.
De kerk getuigt voor mensen, machten en overheden van Gods beloften en geboden en zoekt daarbij de samenspraak met andere kerken.

Kerkorde PKN (2018) Art. I-7

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
7

De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
Als Christusbelijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.

Kerkorde PKN (2018) Art. I-8

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
8

Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigt de kerk in verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in Jezus Christus.

Kerkorde PKN (2018) Art. I-9

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
9

De kerk is bij haar getuigenis in woord en daad gehouden om zich te bewegen in de weg van haar belijden.

Kerkorde PKN (2018) Art. I-10

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
10

De kerk en al haar leden zijn geroepen het belijden te toetsen bij het licht van de Heilige Schrift.

Kerkorde PKN (2018) Art. I-11

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
11

De kerk weert wat haar belijden weerspreekt.

Kerkorde PKN (2018) Art. II-1

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel II

Lid
1

De Protestantse Kerk in Nederland is de voortzetting van
de Nederlandse Hervormde Kerk,
de Gereformeerde Kerken in Nederland en
de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Kerkorde PKN (2018) Art. II-2

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel II

Lid
2

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit al de gemeenten, te weten
de protestantse gemeenten, de hervormde gemeenten, de gereformeerde kerken en de evangelisch-lutherse gemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Art. III-1

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De gemeenten

Artikel III

Lid
1

Vanwege Gods genade
en krachtens zijn verbond
worden gemeenten vergaderd
rondom Woord en sacramenten.

Kerkorde PKN (2018) Art. III-2

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De gemeenten

Artikel III

Lid
2

Tot een gemeente
− en daarmee tot de Protestantse Kerk in Nederland −
behoren zij van wie de inlijving in de gemeenschap van de Kerk
is bekrachtigd door de heilige doop
en die als zodanig zijn ingeschreven als lid van de gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Art. III-3

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De gemeenten

Artikel III

Lid
3

Zij die de doop ontvangen,
worden geroepen tot belijden van Jezus Christus en tot verantwoordelijkheid in de gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Art. III-4

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De gemeenten

Artikel III

Lid
4

Gedachtig aan de trouw van de God van het verbond
rekent de gemeente voorts tot haar gemeenschap
de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden
alsmede degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Art. III-5

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De gemeenten

Artikel III

Lid
5

De kerk kent doopleden en belijdende leden.
Doopleden, belijdende leden, gastleden, de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden alsmede zij die blijk geven van verbondenheid met de gemeente, worden als zodanig ingeschreven in het register van de gemeente.
De evangelisch-lutherse leden worden bovendien ingeschreven in een register dat bijgehouden wordt door de evangelisch-lutherse synode.

Kerkorde PKN (2018) Art. IV-1

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De gemeenten

Artikel IV

Lid
1

De gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God
in de prediking van het Evangelie en de viering van doop en avondmaal in de openbare eredienst,
in de dienst van de gebeden,
in de missionaire arbeid,
in het diaconaat,
in de herderlijke zorg,
in de geestelijke vorming
en ook in alle andere arbeid
tot opbouw van het lichaam van Christus.

Kerkorde PKN (2018) Art. IV-2

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De gemeenten

Artikel IV

Lid
2

Alle leden van de gemeente zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft.

Kerkorde PKN (2018) Art. IV-3

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De gemeenten

Artikel IV

Lid
3

De gemeente geeft gehoor aan haar roeping door onder leiding van de kerkenraad de samenhang in haar leven en werken te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing van de Naam des Heren en de dienst in de wereld.

Kerkorde PKN (2018) Art. V-1

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel V

Lid
1

Om de gemeente bij het heil te bepalen en bij haar roeping in de wereld te bewaren is van Christuswege het openbare ambt van Woord en Sacrament gegeven.
Met het oog op deze dienst onderscheidt de kerk
het ambt van predikant,
het ambt van ouderling,
het ambt van diaken
alsmede andere diensten in kerk en gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Art. V-2

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel V

Lid
2

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor
de dienst van Woord en sacramenten,
de missionaire, diaconale en pastorale arbeid,
de geestelijke vorming,
het opzicht,
het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden
en andere arbeid tot opbouw van de gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Art. V-3

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel V

Lid
3

De predikanten zijn in het bijzonder geroepen tot
de bediening van Woord en sacramenten,
de verkondiging van het Woord in de wereld,
de herderlijke zorg en het opzicht
en het onderricht en de toerusting.

De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot
de zorg voor de gemeente als gemeenschap,
het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten,
de herderlijke zorg en het opzicht
en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping
en zij die daartoe zijn aangewezen
bovendien tot de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard.

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot
de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven,
de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld,
de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

Kerkorde PKN (2018) Art. V-4

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel V

Lid
4

De roeping tot het ambt geschiedt van Christuswege, plaatselijk door de gemeente en overigens door de kerk bij monde van de daartoe bevoegde vergaderingen.

Kerkorde PKN (2018) Art. V-5

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel V

Lid
5

Een ambt in de kerk kan uitsluitend worden vervuld door hen die daartoe naar de orde van de kerk geroepen zijn, belijdenis van het geloof hebben afgelegd en in het ambt bevestigd zijn, onder aanroeping van de Geest.
De bevestiging in het ambt vindt plaats in het midden van de gemeente, met gebruikmaking van een orde uit het dienstboek van de kerk.

Kerkorde PKN (2018) Art. V-6

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel V

Lid
6

De andere diensten omvatten in de orde van de kerk als zodanig aan te duiden bedieningen en functies, die in samenwerking met de ambtsdragers worden uitgeoefend tot vervulling van de roeping van kerk en gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Art. VI-1

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
1

Opdat niet het ene ambt over het andere, de ene ambtsdrager over de andere, noch de ene gemeente over de andere heerse, maar alles wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus, het Hoofd van de Kerk, is de leiding in de kerk toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen.

Kerkorde PKN (2018) Art. VI-2

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
2

Deze vergaderingen zijn
voor de gemeente de kerkenraad;
voor de tot een classis behorende gemeenten de classicale vergadering;
voor de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen bovendien de evangelisch-lutherse synode;
voor alle gemeenten tezamen en mitsdien voor de gehele kerk de generale synode.

Kerkorde PKN (2018) Art. VI-3

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
3

De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikanten, de ouderlingen en de diakenen.
De classicale vergadering wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de kerkenraden van de tot de classis behorende gemeenten.
De samenstelling van de evangelisch-lutherse synode geschiedt volgens afzonderlijk daarvoor gestelde regels.
De generale synode wordt gevormd door de ambtsdragers afgevaardigd door de classicale vergaderingen en de afgevaardigden van de evangelisch-lutherse synode.

Kerkorde PKN (2018) Art. VI-4

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
4

De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente.
De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis en geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten.
De evangelisch-lutherse synode geeft leiding aan het leven en werken van de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen en draagt zorg voor het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie.
De generale synode geeft leiding aan het leven en werken van de kerk in haar geheel.

Kerkorde PKN (2018) Art. VI-5

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
5

De kerkenraad neemt geen besluiten in aangelegenheden die voor het leven van de gemeente van wezenlijk belang zijn, zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.

Kerkorde PKN (2018) Art. VI-6

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
6

De kerkenraad kan, onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid, de zorg voor de opbouw van de gemeente delen met door hem in te stellen werkgroepen.

Kerkorde PKN (2018) Art. VI-7

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
7

De ambtelijke vergaderingen laten zich met het oog op de vervulling van de roeping van de kerk en de gemeenten, bijstaan door organen van bijstand.
Een orgaan van bijstand wordt ingesteld door een ambtelijke vergadering en is, onder verantwoordelijkheid van die vergadering, belast met hetgeen dit orgaan op zijn arbeidsveld tot taak wordt gesteld.

Kerkorde PKN (2018) Art. VI-8

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
8

Een ambtelijke vergadering kan uit haar midden een aantal leden aanwijzen die tezamen een breed moderamen vormen waaraan de ambtelijke vergadering de uitoefening van bepaalde bevoegdheden kan delegeren, volgens regels bij ordinantie gesteld.

Kerkorde PKN (2018) Art. VI-9

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
9

<p>Voor het verrichten van werkzaamheden die voor een classis, voor de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen of voor de kerk in haar geheel van algemeen belang zijn, kunnen door de betreffende ambtelijke vergaderingen predikanten in algemene dienst worden beroepen dan wel functionarissen worden benoemd, die verbonden worden aan respectievelijk de classis, de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen of de kerk in haar geheel.</p>

Kerkorde PKN (2018) Art. VI-10

Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
10

In de meerdere vergaderingen zullen alleen zaken worden behandeld die naar de orde van de kerk tot het werk van de meerdere vergaderingen behoren, dan wel die in de mindere vergaderingen niet kunnen worden afgedaan.

Kerkorde PKN (2018) KO-b

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Artikel
VII-XVI

Kerkorde PKN (2018) Art. VII-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De eredienst

Artikel VII

Lid
1

Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen tot de lezing van de Heilige Schrift en de prediking van het Evangelie, de bediening en viering van de doop en het avondmaal, de dienst van lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.
De gemeente komt samen tot boete-, dank- en gebedsdiensten, leerdiensten, trouwdiensten en diensten van rouwdragen en gedenken.
Daarnaast kent de kerk dagelijkse getijdendiensten met lofprijzing en gebeden.

Kerkorde PKN (2018) Art. VII-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De eredienst

Artikel VII

Lid
2

De eredienst wordt geleid door hen die daartoe in de orde van de kerk zijn aangewezen.
De inrichting van de eredienst wordt vastgesteld door de kerkenraad met inachtneming van de bijzondere verantwoordelijkheid van de voorgangers en hen die zorgdragen voor de kerkmuziek.
Ten behoeve van de eredienst worden, naar regels bij ordinantie gegeven, door de generale synode aangewezen, aangeboden of vastgesteld
de bijbelvertaling,
het psalm- en gezangboek
en het dienstboek met orden van dienst.

Kerkorde PKN (2018) Art. VII-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De eredienst

Artikel VII

Lid
3

De kerk viert de dag des Heren.
De kerk viert en gedenkt op bijzondere dagen
de komst, de geboorte en de verschijning van Christus,
zijn lijden, sterven en opstanding,
zijn hemelvaart en
de uitstorting van de Heilige Geest.
De kerk viert de zondag van de Drie-eenheid.
De kerk gedenkt de dag van de kerkhervorming.

Kerkorde PKN (2018) Art. VIII-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De heilige doop

Artikel VIII

Lid
1

De heilige doop wordt bediend
in het midden van de gemeente
door een predikant,
met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.

Kerkorde PKN (2018) Art. VIII-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De heilige doop

Artikel VIII

Lid
2

De doop wordt bediend aan hen
voor wie of door wie de doop begeerd wordt,
nadat het geloof door en met de gemeente beleden is.

Kerkorde PKN (2018) Art. VIII-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De heilige doop

Artikel VIII

Lid
3

De doop wordt bediend onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, met inachtneming van de richtlijnen die de kerk daarvoor stelt.

Kerkorde PKN (2018) Art. IX-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het heilig avondmaal

Artikel IX

Lid
1

Het heilig avondmaal wordt door de gemeente gevierd
en door een predikant bediend,
met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.

Kerkorde PKN (2018) Art. IX-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het heilig avondmaal

Artikel IX

Lid
2

Tot de maaltijd van de Heer zijn genodigd
zij die Jezus Christus belijden en instemmen met de lofprijzing
en door geloofsonderricht tot dit geheimenis zijn toegeleid.

Kerkorde PKN (2018) Art. IX-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het heilig avondmaal

Artikel IX

Lid
3

De kerkenraad bepaalt na beraad in de gemeente
op welke wijze de leden op de deelname aan het heilig avondmaal worden voorbereid
en tevens of de leden alleen na openbare geloofsbelijdenis aan de maaltijd kunnen deelnemen.

Kerkorde PKN (2018) Art. IX-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het heilig avondmaal

Artikel IX

Lid
4

De maaltijd van de Heer wordt gevierd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, met inachtneming van de richtlijnen die de kerk daarvoor stelt.

Kerkorde PKN (2018) Art. X-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel X

Lid
1

De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus.

Kerkorde PKN (2018) Art. X-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel X

Lid
2

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Kerkorde PKN (2018) Art. X-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel X

Lid
3

De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.

Kerkorde PKN (2018) Art. X-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel X

Lid
4

De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.

Kerkorde PKN (2018) Art. X-5

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel X

Lid
5

Met het oog op de vervulling van haar roeping maakt de gemeente in een relatie van wederkerigheid dankbaar gebruik van inzichten en ervaringen die haar worden aangereikt door gemeenten waarvan de leden uit andere culturen afkomstig zijn.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
1

De gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
2

De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
3

De geestelijke vorming van de jonge gemeenteleden vindt plaats
in de geloofsopvoeding thuis en in de gemeente,
en in het werk met en ten behoeve van de jeugd.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
4

De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jongeren op school en in andere instellingen waar zij worden gevormd en onderwezen, en zij zoekt naar mogelijkheden om het geloof tot uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin de jeugd zich oriënteert.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-5

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
5

Door catechese wordt kerkelijk onderricht gegeven aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit onderricht verlangen.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-6

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
6

Het doel van de catechese is
het leren leven uit Gods beloften en naar zijn geboden,
de toerusting tot het christelijk getuigenis in de wereld,
het ontdekken en leren aanwenden van de gaven voor de opbouw van de gemeente van Christus,
de toeleiding tot de viering van doop en avondmaal en
de voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-7

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
7

De catechese betreft
het lezen en verstaan van de Heilige Schrift,
de eredienst, de liederen en gebeden,
de belijdenis en de geschiedenis van de kerk,
het leven als christen in de wereld.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-8

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
8

De openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd
om de doop te ontvangen of te beamen,
als blijk van de bereidheid om van de Heer te getuigen,
medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus
en te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacramenten.
De openbare geloofsbelijdenis vindt plaats in het midden van de gemeente, met gebruikmaking van een orde uit het dienstboek van de kerk.
De kerkenraad voert met hen die voornemens zijn belijdenis van het geloof af te leggen, een gesprek over hun motivatie en over de inhoud van hun geloof.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-9

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
9

De zorg voor de vorming, de toerusting en de catechese berust bij de kerkenraad.

Kerkorde PKN (2018) Art. XII-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
1

De gemeente is geroepen te blijven in de weg van het belijden van de kerk.
Het opzicht, gegrond in de barmhartigheid van Jezus Christus, geschiedt tot eer van God, tot bewaring van de gemeente en tot behoud van hen die dwalen.

Kerkorde PKN (2018) Art. XII-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
2

In de gemeente zijn de leden geroepen pastoraal en liefdevol naar elkaar om te zien en elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde.

Kerkorde PKN (2018) Art. XII-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
3

Het opzicht dat wordt uitgeoefend door of in opdracht van de ambtelijke vergaderingen, betreft
het geestelijk leven van de gemeenten, het gehoor geven aan haar roeping en de vervulling van ambten en andere diensten;
de belijdenis en wandel van leden en ambtsdragers en van hen, die een andere dienst vervullen; en
de verkondiging, de catechese en de opleiding en vorming van predikanten.

Kerkorde PKN (2018) Art. XII-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
4

Het opzicht over de gemeenten krijgt gestalte in het toezien door de classicale vergadering, alsmede in de visitatie. Het betreft haar geestelijk leven, het gehoor geven aan haar roeping en de vervulling van ambten en andere diensten en heeft ten doel de opbouw van de gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Art. XII-5

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
5

Het opzicht over belijdenis en wandel van leden en ambtsdragers en van hen die een andere dienst vervullen, wordt uitgeoefend door pastorale samenspreking en vermaan.

Kerkorde PKN (2013) Art. XII-6

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
6

Met het oog op de rechte bediening van Woord en sacramenten houdt de kerk opzicht over de verkondiging en de catechese, alsmede over de opleiding en vorming van predikanten.

Kerkorde PKN (2013) Art. XII-7

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
7

Indien nodig gaat de kerk over tot toepassing van de middelen die met kerkelijke tucht gegeven zijn, volgens de regels bij ordinantie gesteld.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIII-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden

Artikel XIII

Lid
1

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad, die de verzorging van deze zaken toevertrouwt aan
het college van diakenen, voorzover het betreft de vermogensrechelijke aangelegenheden van diaconale aard en
de daartoe in het bijzonder aangewezen ouderlingen die − desgewenst aangevuld met andere leden van de gemeente − tezamen het college van kerkrentmeesters vormen, voorzover het betreft de andere vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.1


1 Eerste lezing (november 2018): die de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconale aard toevertrouwt aan het college van diakenen, en de verzorging van de andere vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente aan het college van kerkrentmeesters.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIII-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden

Artikel XIII

Lid
2

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis berust bij de classicale vergadering.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIII-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden

Artikel XIII

Lid
3

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de evangelisch-lutherse synode, waaronder de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de evangelisch-lutherse gemeenten gemeenschappelijk, berust bij de evangelisch-lutherse synode.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIII-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden

Artikel XIII

Lid
4

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de kerk berust bij de generale synode.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIII-5

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden

Artikel XIII

Lid
5

Op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden wordt toegezien door de daartoe aangewezen organen van de kerk.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIV-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Bezwaren en geschillen

Artikel XIV

Lid
1

Bezwaren en geschillen voor de behandeling waarvan in de orde van de kerk niet een afzonderlijk orgaan of een bijzondere wijze van behandeling is aangegeven, worden voorgelegd aan de daartoe aangewezen colleges.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIV-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Bezwaren en geschillen

Artikel XIV

Lid
2

Onverminderd het in lid 1 bepaalde kan bij een kerkelijk lichaam een verzoek tot herziening van een door dit lichaam genomen besluit worden ingediend.

Kerkorde PKN (2013) Art. XV-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De opleiding en vorming van predikanten

Artikel XV

Lid
1

De zorg voor de opleiding en vorming van predikanten berust bij de generale synode.

Kerkorde PKN (2013) Art. XV-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De opleiding en vorming van predikanten

Artikel XV

Lid
2

De opleiding en vorming van predikanten vindt plaats bij of aan universiteiten en seminaria die door de kerk zijn gesticht of aangewezen.

Kerkorde PKN (2013) Art. XV-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De opleiding en vorming van predikanten

Artikel XV

Lid
3

De generale synode kan, in geval van een opleiding elders of bij singuliere gaven, een andere weg tot het ambt van predikant openen.

Kerkorde PKN (2013) Art. XV-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De opleiding en vorming van predikanten

Artikel XV

Lid
4

Wie toelating tot het ambt van predikant verlangen dienen mee te werken aan onderzoek naar geschiktheid, bekwaamheid en roeping tot het ambt.

Kerkorde PKN (2013) Art. XV-5

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De opleiding en vorming van predikanten

Artikel XV

Lid
5

Indien er geen bezwaren bestaan, verkrijgen zij na het afleggen van de daartoe bestemde belofte het recht om als proponent te staan naar het ambt van predikant.

Kerkorde PKN (2013) Art. XVI-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Leven en werk van de kerk in oecumenisch perspectief

Artikel XVI

Lid
1

Als gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, is de kerk geroepen om de eenheid, de gemeenschap en de samenwerking met andere kerken van Jezus Christus te zoeken en te bevorderen.
De kerk neemt deel aan en stimuleert de oecumenische arbeid in Nederland en in de wereld.
Zij zoekt en onderhoudt nauwere betrekkingen met kerken waarmee zij door banden van belijdenis of van geschiedenis verbonden is.
Zij zoekt vereniging met kerken waarmee eenheid of verwantschap bestaat in geloof en kerkorde.

Kerkorde PKN (2013) Art. XVI-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Leven en werk van de kerk in oecumenisch perspectief

Artikel XVI

Lid
2

In de missionaire arbeid, in Nederland en in de wereld, vervult de kerk haar zendingsopdracht, samen met kerken en gemeenten ter plaatse, in ondersteuning van elkaar.

Kerkorde PKN (2013) Art. XVI-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Leven en werk van de kerk in oecumenisch perspectief

Artikel XVI

Lid
3

In de diaconale arbeid, in Nederland en in de wereld, vervult de kerk haar opdracht om zich in te zetten voor wie lijden en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid, in samenwerking met kerken en gemeenten ter plaatse en met verwante instanties.

Kerkorde PKN (2013) Art. XVI-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Leven en werk van de kerk in oecumenisch perspectief

Artikel XVI

Lid
4

De kerk verricht haar arbeid van getuigenis en dienst in respectvolle omgang met andere godsdiensten.

Kerkorde PKN (2018) KO-c

Kerkorde

 

De orde van de kerk

Artikel
XVII-XIX

Kerkorde PKN (2018) Art. XVII-1

Kerkorde

 

De orde van de kerk

De ordinanties

Artikel XVII

Lid
1

De orde van de kerk wordt nader geregeld bij of krachtens ordinantie.

Kerkorde PKN (2018) Art. XVII-2

Kerkorde

 

De orde van de kerk

De ordinanties

Artikel XVII

Lid
2

Een ordinantie wordt vastgesteld of gewijzigd door de generale synode.

Kerkorde PKN (2018) Art. XVII-3

Kerkorde

 

De orde van de kerk

De ordinanties

Artikel XVII

Lid
3

Een voorstel tot vaststelling van of wijziging in een ordinantie kan worden ingediend, hetzij door een classicale vergadering, door de evangelisch-lutherse synode of door een orgaan van bijstand van de generale synode, hetzij in de generale synode zelf.
Tot het indienen van een dergelijk voorstel kan door de classicale vergadering, de evangelisch-lutherse synode of het orgaan van bijstand van de generale synode echter niet worden besloten in dezelfde bijeenkomst als die waarin het voorstel werd gedaan.

Kerkorde PKN (2018) Art. XVII-4

Kerkorde

 

De orde van de kerk

De ordinanties

Artikel XVII

Lid
4

Nadat de generale synode een ordinantie of een wijziging in een ordinantie in eerste lezing heeft vastgesteld, legt zij deze voor aan de kerkenraden ter consideratie door de classicale vergaderingen en door de evangelisch-lutherse synode, waarna de generale synode de desbetreffende ordinantie of wijziging in een ordinantie definitief kan vaststellen.
Indien de generale synode bij de behandeling in eerste lezing met alle geldig uitgebrachte stemmen als haar oordeel uitspreekt dat het evident is dat de consideratie door de mindere vergaderingen niet noodzakelijk is, is zij bevoegd de beoogde wijziging direct definitief vast te stellen.

Kerkorde PKN (2018) Art. XVIII-1

Kerkorde

 

De orde van de kerk

Wijziging in de kerkorde

Artikel XVIII

Lid
1

Wijzigingen in de kerkorde worden aangebracht door de generale synode.

Kerkorde PKN (2018) Art. XVIII-2

Kerkorde

 

De orde van de kerk

Wijziging in de kerkorde

Artikel XVIII

Lid
2

Een voorstel tot een wijziging in de kerkorde kan worden ingediend, hetzij door een classicale vergadering of door de evangelisch-lutherse synode, hetzij door de generale synode zelf.
Tot het indienen van een dergelijk voorstel kan door de classicale vergadering of de evangelisch-lutherse synode echter niet worden besloten in dezelfde bijeenkomst als die waarin het voorstel werd gedaan.

Kerkorde PKN (2018) Art. XVIII-3

Kerkorde

 

De orde van de kerk

Wijziging in de kerkorde

Artikel XVIII

Lid
3

Een wijziging in de kerkorde betreffende de evangelisch-lutherse gemeenten en de evangelisch-lutherse synode kan eerst in eerste lezing worden vastgesteld na instemmend advies van de evangelisch-lutherse synode.

Kerkorde PKN (2018) Art. XVIII-4

Kerkorde

 

De orde van de kerk

Wijziging in de kerkorde

Artikel XVIII

Lid
4

Nadat de generale synode een wijziging in de kerkorde in eerste lezing heeft vastgesteld, legt zij deze voor aan de kerkenraden ter consideratie door de classicale vergaderingen en door de evangelisch-lutherse synode.

Kerkorde PKN (2018) Art. XVIII-5

Kerkorde

 

De orde van de kerk

Wijziging in de kerkorde

Artikel XVIII

Lid
5

Daarna kan de generale synode de wijziging in de kerkorde definitief vaststellen, waartoe een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist is.

Kerkorde PKN (2018) Art. XIX-1

Kerkorde

 

De orde van de kerk

De orde van de kerk in tijden van nood

Artikel XIX

Lid
1

Indien en voor zover buitengewone omstandigheden van land en volk het normaal functioneren van het leven van de kerk onmogelijk maken, treffen de daarvoor in aanmerking komende lichamen van de kerk of hun leden de door de omstandigheden tijdelijk geboden, van de orde van de kerk afwijkende maatregelen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1

Ordinantie 1 Het belijden

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-1-1

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 1.

Het belijden van kerk en gemeenten

Lid
1

In het belijden van de kerk zijn de gemeenten verbonden met de belijdenis van het voorgeslacht, waarbij de hervormde gemeenten en de gereformeerde kerken zich in het bijzonder verbonden weten met de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie en de evangelisch-lutherse gemeenten in het bijzonder met de belijdenisgeschriften van de lutherse traditie.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-1-2

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 1.

Het belijden van kerk en gemeenten

Lid
2

De kerk erkent en respecteert deze bijzondere verbondenheid van de gemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-1-3

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 1.

Het belijden van kerk en gemeenten

Lid
3

De gemeenten erkennen en respecteren de (bijzondere) verbondenheid van andere gemeenten ten aanzien van de belijdenisgeschriften en zijn geroepen om in gehoorzaamheid aan het Woord van God te volharden en te groeien in het gemeenschappelijk belijden van de kerk.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-1-4

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 1.

Het belijden van kerk en gemeenten

Lid
4

Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de wijkgemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-2-1

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 2.

Het gesprek met Israël

Lid
1

De kerk is geroepen in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan de verbondenheid met het volk Israël.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-2-2

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 2.

Het gesprek met Israël

Lid
2

De generale synode − daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn − heeft hierbij in het bijzonder tot taak:
- het onderzoek van de Heilige Schrift ten aanzien van de vragen met betrekking tot Israël te bevorderen,
- leiding te geven aan
  - de verdieping en verbreding van het inzicht van de kerk in de weg van God met Israël en
  - het gesprek met Israël,
- het inzicht in en bestrijding van antisemitisme te bevorderen,
- de gemeenten toe te rusten tot de ontmoeting met Israël,
- de aandacht voor de plaats van joodse leden van de kerk te bevorderen,
- de arbeid ten behoeve van Israël in de verschillende geledingen van de kerk te coördineren.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-2-3

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 2.

Het gesprek met Israël

Lid
3

De arbeid met en ten behoeve van Israël wordt zoveel mogelijk verricht in samenwerking met organen van andere kerken die in deze arbeid werkzaam zijn.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-3-1

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 3.

Het spreken van de kerk

Lid
1

Door haar belijden van Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld roept de kerk in al haar geledingen op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-3-2

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 3.

Het spreken van de kerk

Lid
2

Op grond van dit belijden bevordert de kerk de meningsvorming in de gemeenten over maatschappelijke vragen, in de eigen omgeving en wereldwijd.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-3-3

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 3.

Het spreken van de kerk

Lid
3

Met het oog op de vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat kan de kerk zich uitspreken over maatschappelijke vragen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-3-4

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 3.

Het spreken van de kerk

Lid
4

Gehoor gevend aan haar opdracht te getuigen van Gods beloften en geboden kan de kerk een getuigenis doen uitgaan ter zake van maatschappelijke vragen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-3-5

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 3.

Het spreken van de kerk

Lid
5

De ambtelijke vergaderingen kunnen zich uitspreken over dan wel een getuigenis doen uitgaan ter zake van maatschappelijke vragen die hun ressort betreffen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-3-6

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 3.

Het spreken van de kerk

Lid
6

De generale synode laat zich in de regel, wanneer zij een getuigenis tot overheid en volk doet uitgaan, bijstaan door de organen van de kerk die op het desbetreffende terrein werkzaam zijn. Zij zoekt daarbij naar mogelijkheden dit getuigenis samen met andere kerken te doen uitgaan.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-4-1

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 4.

Uitdrukking van het belijden van de kerk

Lid
1

De generale synode bepaalt welke uitingen van de kerk naast de in artikel I-4 van de kerkorde genoemde belijdenisgeschriften als uitdrukking van het belijden van de kerk worden aangemerkt.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-4-2

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 4.

Uitdrukking van het belijden van de kerk

Lid
2

Het besluit om een uiting van de kerk aan te merken als uitdrukking van het belijden van de kerk kan door de generale synode eerst genomen worden, nadat de classicale vergaderingen − de kerkenraden in hun ressort gehoord − en de evangelisch-lutherse synode de gelegenheid hebben gekregen daarover te considereren. In de regel treedt zij daarover ook in overleg met andere daarvoor in aanmerking komende kerken.
Een besluit als bedoeld in dit lid behoeft een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-5-1

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 5.

Gravamen

Lid
1

Bezwaren inzake het belijden van de kerk kunnen door leden van de kerk − onder beroep op de Heilige Schrift − worden voorgelegd aan het oordeel van de kerk, die zich daarover uitspreekt.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-5-2

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 5.

Gravamen

Lid
2

Een gravamen als bedoeld in lid 1 kan alleen worden ingediend tegen de in artikel I-4 van de kerkorde genoemde belijdenisgeschriften alsmede tegen uitingen van de kerk die overeenkomstig het in het vorige artikel bepaalde door de generale synode zijn aangemerkt als uitdrukking van het belijden van de kerk.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-5-3

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 5.

Gravamen

Lid
3

Een gravamen wordt schriftelijk en met redenen omkleed ingediend bij de classicale vergadering van de classis waartoe de gemeente waarbij de bezwaarde als lid is ingeschreven, behoort.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-5-4

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 5.

Gravamen

Lid
4

De classicale vergadering vraagt advies aan de kerkenraad van bezwaarde en benoemt uit haar midden een commissie die de bezwaarde hoort. De bezwaarde kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman of -vrouw.
Bij de behandeling van het gravamen in de classicale vergadering wordt een aantal deskundigen op het terrein van kerk en theologie betrokken die door de classicale vergadering worden aangewezen in overleg met het orgaan van de kerk dat op het terrein van kerk en theologie werkzaam is, maar die geen deel uitmaken van dat orgaan.
Bij de behandeling in de classicale vergadering wordt de bezwaarde als toehoorder uitgenodigd.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-5-5

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 5.

Gravamen

Lid
5

De classicale vergadering beslist of het bezwaar van voldoende gewicht is om het als gravamen door te zenden naar de generale synode, teneinde te komen tot een eindoordeel van de kerk. De classicale vergadering brengt haar besluit ter kennis van de generale synode en van de bezwaarde.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-5-6

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 5.

Gravamen

Lid
6

De generale synode benoemt − na ontvangst van het door de classicale vergadering doorgezonden gravamen − uit haar midden een commissie van voorbereiding, die de bezwaarde hoort en het advies vraagt van het orgaan van de kerk dat op het terrein van kerk en theologie werkzaam is.
Indien het gravamen de belijdenisgeschriften waardoor de kerk zich verbonden weet met de lutherse traditie betreft vraagt deze commisie tevens advies aan de evangelisch-lutherse synode.
Indien het gravamen de belijdenisgeschriften waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie betreft vraagt deze commissie tevens advies aan de raad van advies voor het gereformeerde belijden.
Zo nodig vraagt deze commissie het oordeel van daarvoor in aanmerking komende andere kerken.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-5-7

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 5.

Gravamen

Lid
7

De generale synode geeft vervolgens een eindoordeel over het gravamen, zendt daarvan een afschrift toe aan de indiener, de betrokken kerkenraad en classicale vergadering en brengt het eindoordeel ter kennis van de kerk.
Een besluit waarin de synode erkent dat een bezwaar grond vindt in de Heilige Schrift behoeft een meerderheid van twee derde van uitgebrachte geldige stemmen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 1-5-8

Ordinantie 1 Het belijden

 

Artikel 5.

Gravamen

Lid
8

Is de generale synode van oordeel dat het ingediende bezwaar niet als een gravamen kan worden aangemerkt, dan wordt het bezwaar ter behandeling doorgezonden naar het bevoegde college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2

Ordinantie 2 De gemeenten

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2.I

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel
1-3

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-1-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 1.

Algemeen

Lid
1

Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-2-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 2.

De gemeenschap van de gemeente

Lid
1

Tot de gemeenschap van een gemeente behoren:
- als leden: de gedoopten die in de gemeente zijn opgenomen; leden die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd worden aangeduid als belijdende leden, de anderen als doopleden;
- als gastleden: de gedoopten die als lid ingeschreven zijn in een andere kerkgemeenschap en op hun verzoek als zodanig in de gemeente zijn opgenomen, naar regels in generale regeling 3 gesteld;
- als niet-gedoopten: de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden, voor zover de ouders of wettelijke vertegenwoordigers daartegen geen bezwaar maken;
- als vrienden: degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente en op hun verzoek als zodanig zijn opgenomen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-2-2

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 2.

De gemeenschap van de gemeente

Lid
2

De leden die binnen het grondgebied van een gemeente hun vaste woonplaats hebben behoren tot die gemeente, tenzij zij op hun verzoek door de kerkenraad van een andere gemeente van de kerk als lid van die gemeente zijn opgenomen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-2-3

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 2.

De gemeenschap van de gemeente

Lid
3

Indien er op een bepaald grondgebied meer dan een tot de kerk behorende gemeente is, kunnen de leden van een van deze gemeenten zich als lid laten opnemen in een van de andere in hetzelfde gebied gelegen gemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-2-4

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 2.

De gemeenschap van de gemeente

Lid
4

De leden die binnen het grondgebied van de gemeente waartoe zij behoren hun vaste woonplaats hebben, worden bij verhuizing opgenomen als lid van een gemeente binnen het grondgebied waarvan zij hun vaste woonplaats hebben, naar regels in generale regeling 2 gesteld.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-2-5

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 2.

De gemeenschap van de gemeente

Lid
5

Leden van een gemeente blijven tot haar behoren zolang zij niet
- als lid opgenomen worden in een andere gemeente van de kerk,
- zich vestigen in het buitenland, onverminderd het recht van een kerkenraad om degenen die in het buitenland wonen op hun verzoek als lid van de gemeente op te nemen,2
- tot een andere kerkgemeenschap overgaan,
- zichzelf onttrekken aan de gemeenschap van de kerk door middel van een uitdrukkelijke verklaring aan de kerkenraad.


2 Wijziging artikel 2 lid 5, 2e gedachtenstreepje, besluit generale synode dd 26 april 2019.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-2-6

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 2.

De gemeenschap van de gemeente

Lid
6

Voor wijkgemeenten zijn deze bepalingen van overeenkomstige toepassing.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-3-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 3.

Ledenregistratie

Lid
1

Om te kunnen beschikken over persoonsgegevens ten behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord kent de kerk een ledenregister, onderscheiden in de lokale ledenregisters, het landelijke ledenregister en het register van evangelisch-lutherse leden.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-3-2

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 3.

Ledenregistratie

Lid
2

Het lokale ledenregister bevat de gegevens van allen die tot de gemeenschap van de gemeente behoren, als bedoeld in artikel 2-1.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-3-3

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 3.

Ledenregistratie

Lid
3

Het landelijke ledenregister bevat de gegevens van allen die tot de gemeenschap van enige gemeente behoren, als bedoeld in artikel 2-1 en bevat tevens de gegevens van hen die op hun verzoek in het landelijke ledenregister zijn opgenomen, naar regels in generale regeling 2 gesteld.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-3-4

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 3.

Ledenregistratie

Lid
4

Het register van evangelisch-lutherse leden bevat de gegevens van de leden van de evangelisch-lutherse gemeenten en van leden van andere gemeenten die op hun verzoek door de evangelisch-lutherse synode in dit register zijn opgenomen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-3-5

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 3.

Ledenregistratie

Lid
5

De inrichting en het bijhouden van de registers alsmede het gebruik en de uitwisseling van de gegevens worden nader geregeld in generale regeling 2.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-3-6

Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 3.

Ledenregistratie

Lid
6

De gegevens van het landelijke register en van het register van evangelisch-lutherse leden worden niet gebruikt om degenen die bij een gemeente geregistreerd zijn rechtstreeks te benaderen, behalve
- in het kader van de verkiezing van leden van de evangelisch-lutherse synode;
- nadat de kerkenraad op de hoogte is gesteld en geen bezwaar heeft gemaakt.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2.II

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel
4-10

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
1

Elke gemeente heeft haar door de kerk vastgestelde grenzen en wordt aangeduid als respectievelijk de Protestantse gemeente te ...., de Hervormde gemeente te ...., de Gereformeerde kerk te ....., de Evangelisch-Lutherse gemeente te .....,
waar nodig met een bijzondere aanduiding om haar kerkordelijk, postaal en in het rechtsverkeer te onderscheiden van de andere plaatselijke gemeente(n).

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-2

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
2

De protestantse gemeenten, de hervormde gemeenten - waartoe ook gerekend worden de Waalse, de Presbyteriaans-Engelse en Schotse gemeenten in Nederland -, de gereformeerde kerken en de evangelisch-lutherse gemeenten, alsmede de hervormde, de gereformeerde en de evangelisch-lutherse wijkgemeenten van een protestantse gemeente worden opgenomen in een door de generale synode bijgehouden register van de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-3

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
3

De aanduiding en de naam van de gemeente, zoals bedoeld in lid 1, worden door de kerkenraad niet gewijzigd dan nadat de leden van de gemeente daarin gekend en hierover gehoord zijn3.
Voor een besluit tot wijziging van de aanduiding van de gemeente is goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering nodig, dat wanneer het een evangelisch-lutherse gemeente betreft de evangelisch-lutherse synode hoort.


3 Eerste lezing (november 2018): cursieve tekst vervangen door: in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-4

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
4

Indien het voor een gemeente niet mogelijk is door samengaan met een andere gemeente een protestantse gemeente te vormen, omdat er geen gemeente is om mee samen te gaan of omdat een in aanmerking komende gemeente niet wil, dan kan het breed moderamen van de classicale vergadering op verzoek van de kerkenraad deze gemeente aanmerken als protestantse gemeente. Alvorens het besluit te nemen, hoort het breed moderamen van de classicale vergadering de kerkenraad van andere in aanmerking komende gemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-5

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
5

De grenzen van de gemeenten worden vastgesteld en gewijzigd door het breed moderamen van de classicale vergadering, dat de kerkenraden van de betrokken gemeenten en bij betrokkenheid van een evangelisch-lutherse gemeente ook de evangelisch-lutherse synode hoort. Het breed moderamen van de classicale vergadering draagt er zorg voor dat de betrokken leden van de kerk hun mening kenbaar kunnen maken.
Indien een gemeente uit een andere classis bij een grenswijziging betrokken is, wordt het besluit door beide brede moderamina in overleg genomen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-6

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
6

De kerkenraden van gemeenten waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt houden elkaar op de hoogte van kerkelijke activiteiten, met name de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en het jeugdwerk. Waar mogelijk werken zij samen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-7

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
7

Een gemeente kan worden ingedeeld in wijkgemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-8

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
8

Het aantal en de grenzen van de wijkgemeenten worden door de algemene kerkenraad vastgesteld, nadat de betrokken wijkkerkenraden zijn gehoord en de gemeenteleden hun mening kenbaar hebben kunnen maken.
Indien de gemeente nog niet in wijkgemeenten is ingedeeld, wordt bovengenoemd besluit genomen door de kerkenraad.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-4-9

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
9

Waar in de ordinanties of generale regelingen sprake is van gemeente respectievelijk kerkenraad wordt in het geval van een gemeente met wijkgemeenten steeds de wijkgemeente respectievelijk de wijkkerkenraad bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld of uit de bepaling blijkt dat kennelijk de gemeente als geheel respectievelijk de algemene kerkenraad wordt bedoeld.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Lid
1

Als bijzondere gemeentevormen kent de kerk buitengewone gemeenten, (wijk)gemeenten van bijzondere aard, missionaire (wijk)gemeenten en huisgemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-2

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Buitengewone gemeenten

Lid
2

Indien een gemeenschap van christenen de generale synode daarom verzoekt en deze gemeenschap instemt met het belijden van de kerk, kan de synode – gehoord de daarvoor in aanmerking komende organen van de kerk – besluiten deze gemeenschap als een buitengewone gemeente op te nemen in de kerk.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-3

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Buitengewone gemeenten

Lid
3

Nadat daarover overeenstemming is bereikt met de betrokken gemeenschap van christenen legt de generale synode in het besluit vast
- op welke wijze door de buitengewone gemeente wordt voorzien in taken en verplichtingen zoals die bij of krachtens de ordinanties zijn bepaald, en
- welke rechten en verplichtingen predikanten hebben die aan de buitengewone gemeente verbonden zijn op het moment dat de betrokken gemeenschap wordt opgenomen in de kerk.
De generale synode is slechts na overleg met de kerkenraad bevoegd een nieuw besluit te nemen met betrekking tot deze gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-4

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Buitengewone gemeenten

Lid
4

Indien de kerkenraad daarom verzoekt en indien de gemeente kan voldoen aan alle kerkordelijke bepalingen die gelden voor de gemeenten van de kerk, kan de generale synode besluiten deze gemeente vanaf een vast te stellen datum te beschouwen als een nieuwe gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-5

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Gemeenten van bijzondere aard

Lid
5

Het breed moderamen van de classicale vergadering kan – op verzoek en ten behoeve van leden van de kerk die in een bijzondere situatie verkeren en gehoord de kerkenraden van de betrokken gemeenten – deze leden samenbrengen in een gemeente van bijzondere aard.
De algemene kerkenraad kan – op verzoek en ten behoeve van leden van de gemeente die in een bijzondere situatie verkeren en gehoord de kerkenraden van de betrokken wijkgemeenten – deze leden samenbrengen in een wijkgemeente van bijzondere aard.
In deze (wijk)gemeente worden leden uitsluitend ingeschreven op hun eigen verzoek.
Voor deze (wijk)gemeenten gelden – voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald – dezelfde regels als voor andere (wijk)gemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-6

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Missionaire gemeenten

Lid
6

Een missionaire gemeente is een (wijk)gemeente in wording die gevormd wordt met het oog op missionaire arbeid en die niet voldoet aan de in artikel 8 genoemde voorwaarden voor de vorming van een nieuwe gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-7

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Missionaire gemeenten

Lid
7

Een missionaire gemeente wordt gevormd bij besluit van de classicale vergadering, een missionaire wijkgemeente bij besluit van de algemene kerkenraad.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-8

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Missionaire gemeenten

Lid
8

De leiding van de missionaire gemeente berust bij een commissie die werkt in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de ambtelijke vergadering die het besluit tot vorming heeft genomen.
De leden van de commissie worden door deze ambtelijke vergadering benoemd. Ten minste één lid is ambtsdrager met bepaalde opdracht.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-9

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Missionaire gemeenten

Lid
9

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de missionaire gemeente berust bij de ambtelijke vergadering die het besluit tot vorming van de missionaire gemeente heeft genomen, die de verzorging van deze aangelegenheden toevertrouwt aan de financiële commissie van de classicale vergadering respectievelijk aan het college van kerkrentmeesters.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-10

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Huisgemeenten na opheffing van een gemeente

Lid
10

Daar waar een gemeente opgeheven is kan een huisgemeente worden gevormd als een kleinschalige gemeenschap die samenkomt om te vieren, te leren en te dienen.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-11

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Huisgemeenten na opheffing van een gemeente

Lid
11

Deze huisgemeente wordt gevormd bij besluit van de classicale vergadering.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-12

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Huisgemeenten na opheffing van een gemeente

Lid
12

Deze huisgemeente wordt geleid door een commissie, die werkt onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad van een naburige gemeente dan wel de classicale vergadering.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-5-13

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Huisgemeenten na opheffing van een gemeente

Lid
13

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van deze huisgemeente berust bij de in lid 12 genoemde ambtelijke vergadering.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-6-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 6.

Gemeenten in bijzondere missionaire, diaconale en pastorale omstandigheden

Lid
1

Het breed moderamen van de classicale vergadering is bevoegd voor gemeenten in bijzondere missionaire, diaconale en pastorale omstandigheden voorzieningen te treffen. Zij besluit hiertoe na overleg met door de generale synode aangewezen organen van de kerk.
Een mogelijke voorziening is het verlenen van de bevoegdheid aan ouderlingen of diakenen om bij ontstentenis van een predikant de ambtswerkzaamheden van een predikant te verrichten, waaronder het voorgaan in kerkdiensten en de bediening van de sacramenten. Deze bevoegdheid wordt aan de betreffende ambtsdragers verleend door het breed moderamen van de classicale vergadering in overleg met de kerkenraad. Het breed moderamen wijst een predikant als supervisor aan.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
1

Gemeenten kunnen met elkaar samenwerken, een en ander naar regels in generale regeling 1 gesteld.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-2

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
2

Bij langdurige samenwerking kan een samenwerkingsorgaan gevormd worden.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-3

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
3

Langdurige samenwerking is mogelijk zowel voor het geheel als voor delen van het leven en werken van gemeenten.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-4

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
4

Bij bepaalde vormen van samenwerking is het mogelijk dat de kerkenraden en/of colleges de verzorging van de gemeenschappelijke belangen opdragen aan het samenwerkingsorgaan.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-5

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
5

Kerkenraden en/of colleges kunnen bevoegdheden overdragen aan het samenwerkingsorgaan. Overdracht en beëindiging van de overdracht kan alleen met goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-7-6

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 7.

Samenwerking tussen gemeenten

Lid
6

In bijzondere omstandigheden kan de classicale vergadering besluiten gemeenten in een samenwerkingsverband onder te brengen indien gebleken is dat ten minste een van deze gemeenten geen mogelijkheid meer heeft om als zelfstandige gemeente volgens de orde van de kerk voort te bestaan. Dit besluit wordt niet genomen dan nadat de kerkenraden en de leden van de betreffende gemeenten de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken. Indien een evangelisch-lutherse gemeente betrokken is, hoort de classicale vergadering vooraf de evangelisch-lutherse synode.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-1

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Lid
1

Nieuwe gemeenten ontstaan door vorming, toetreden, samengaan of splitsen van gemeenten, een en ander naar regels in generale regeling 1 gesteld.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-2

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Vorming

Lid
2

De vorming van een nieuwe gemeente geschiedt op verzoek van belanghebbende leden van de kerk dan wel op verzoek van een of meer kerkenraden door het breed moderamen van de classicale vergadering.
Het breed moderamen van de classicale vergadering kan tot vorming van een nieuwe gemeente besluiten
- nadat de betrokken kerkenraden en gemeenteleden gehoord zijn, en
- indien de te vormen gemeente in staat geacht mag worden de in de kerkorde aangegeven taken van een gemeente te verrichten.
Deze gemeente is een protestantse gemeente, tenzij het breed moderamen besluit dat de gemeente een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk dan wel een evangelisch- lutherse gemeente is.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-3

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Opnemen

Lid
3

Indien een gemeente van een andere kerk of een onafhankelijke gemeente dan wel een geloofsgemeenschap die geen deel uitmaakt van de protestantse kerk
- de generale synode daarom verzoekt,
- instemt met het belijden van de kerk en
- in staat is de in de orde van de kerk aangegeven taken van een gemeente te verrichten, kan de generale synode besluiten deze gemeenschap als een gemeente op te nemen in de kerk.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-4

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Samengaan

Lid
4

Kerkenraden van twee of meer gemeenten kunnen besluiten de gemeenten samen te laten gaan nadat de leden van de gemeente, en in een gemeente met wijkgemeenten de wijkkerkenraden, de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken. Het breed moderamen van de classicale vergadering stelt het grondgebied (de grenzen) van de nieuwe gemeente vast. Het besluit tot samengaan behoeft de goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering.
Indien een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk en een evangelisch-lutherse gemeente, dan wel twee van hen betrokken zijn in het samengaan, wordt de nieuwe gemeente aangeduid als protestantse gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-5

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Samengaan

Lid
5

In bijzondere omstandigheden kan de classicale vergadering besluiten gemeenten te laten samengaan indien gebleken is dat ten minste een van deze gemeenten geen mogelijkheid meer heeft om als zelfstandige gemeente volgens de orde van de kerk voort te bestaan.
Dit besluit wordt niet genomen dan nadat de kerkenraden en de leden van de betreffende gemeenten de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken. Indien een evangelisch-lutherse gemeente betrokken is, hoort de classicale vergadering vooraf de evangelisch-lutherse synode.
De classicale vergadering kan echter niet besluiten een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk en een evangelisch-lutherse gemeente, dan wel twee van hen, te laten samengaan in een nieuwe protestantse gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Ord. 2-8-6

Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Splitsen

Lid
6

De kerkenraad van een gemeente kan besluiten de gemeente te splitsen
- nadat de leden van de gemeente en in een gemeente met wijkgemeenten de wijkkerkenraden, de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken en
- indien de te vormen gemeenten in staat geacht mogen worden de in de kerkorde aangegeven taken van een gemeente te verrichten.
Indien het een geografische splitsing betreft, stelt het breed moderamen van de classicale vergadering het grondgebied (de grenzen) van de nieuwe gemeenten vast. Indien het een niet-geografische splitsing betreft, behoeft het besluit tot splitsing tevens goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering.