Akkoord NGK (1982) Art. 15

I. De diensten

Artikel
15

De kerkeraad

De ambtsdragers tezamen vormen de kerkeraad, die belast is met de leiding en verzorging van de gemeente. Voor overleg daartoe vergadert de kerkeraad regelmatig. Van genomen besluiten zal nauwkeurig aantekening worden gemaakt.