Kerkorde CGK (2010) HIII.

Van de leer

Kerkorde CGK (2010) Art. 52

Van de leer

Artikel
52

Ondertekening van de formulieren door predikanten en hoogleraren

De dienaren des Woords evenals de hoogleraren in de theologie en de docenten aan de Theologische Universiteit zullen hun instemming betuigen met de drie formulieren van enigheid, te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels, door ondertekening van het daarvoor bestaande ondertekeningsformulier. De dienaren die dit weigeren, zullen door de kerkenraad of de classis de facto in hun dienst worden geschorst, totdat zij na samenspreking bereid zijn tot ondertekening. Indien zij halsstarrig blijven weigeren, zullen zij geheel uit hun ambt worden ontzet.

Kerkorde CGK (2010) Art. 53

Van de leer

Artikel
53

Ondertekening door ouderlingen en diakenen

Evenzo zullen ook de ouderlingen en diakenen bij de aanvaarding van hun ambt in een vergadering van de kerkenraad, hun instemming betuigen met de drie formulieren van enigheid, te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels door ondertekening van het voor hen bestemde ondertekeningsformulier.

Kerkorde CGK (2010) Art. 54

Van de leer

Artikel
54

Onderwijs

De kerkenraden hebben er op toe te zien, dat de ouders naar hun vermogen hun kinderen onderwijzen en zoveel zij kunnen hen onderwijs laten volgen dat in overeenstemming is met de leer van de kerk, zoals zij dit bij de doop beloofd hebben.

Kerkorde CGK (2010) Art. 55

Van de leer

Artikel
55

Verkeerde lectuur

De kerkenraden hebben toe te zien, dat de gemeenteleden zowel in prediking als door catechese en huisbezoek worden toegerust om de Here in leer en leven te dienen. Deze toerusting dient tevens om weerstand te kunnen bieden aan de negatieve invloeden van zowel verderfelijke lectuur als van de overige moderne communicatiemiddelen, waardoor de zuiverheid van de heilige christelijke levenswandel wordt aangetast.