Kerkorde GKN (1971) H1.III.

Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

III. De opleiding tot de dienst des Woords

Kerkorde GKN (1971) Art. 20

Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

III. De opleiding tot de dienst des Woords

Artikel
20

1. Voor de opleiding tot de dienst des Woords onderhouden de kerken gezamenlijk een Theologische Hogeschool.
2. Voor de verzorging van deze Hogeschool zal de generale synode een aantal deputaten benoemen en wel één uit elk van de in haar bijeenkomende particuliere synoden in Nederland, zulks op voordracht van deze synoden. Zij worden curatoren genoemd.
3. Alles wat betrekking heeft op de inrichting en leiding van deze Hogeschool, wordt geregeld in een afzonderlijk reglement en in de overige door de generale synode vastgestelde bepalingen.

Zie Bijlage V

Kerkorde GKN (1971) Art. 21

Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

III. De opleiding tot de dienst des Woords

Artikel
21

Het verband met de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit wordt door deputaten van de generale synode onderhouden volgens de overeenkomst, aangegaan met de Vereniging voor wetenschappelijk Onderwijs op gereformeerde grondslag, in welke overeenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen omschreven zijn.

Zie Bijlage VI

Kerkorde GKN (1971) Art. 22

Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

III. De opleiding tot de dienst des Woords

Artikel
22

1. Om in de behoefte aan dienaren des Woords te voorzien, zullen de kerken, voor zoveel nodig, aan daarvoor in aanmerking komende studenten en dienaren des Woords financiële steun verlenen, met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.
2. Voor de behartiging van deze zaak zal de generale synode een aantal deputaten benoemen en wel één uit elk van de in haar bijeenkomende particuliere synoden in Nederland, zulks op voordracht van deze synoden.

Zie Bijlage VII