Kerkorde GKN (2001) H3.III.

Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

III. Catechese

Kerkorde GKN (2001) Art. 79.1

Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

III. Catechese

Artikel 79

Lid
1

Aan de kinderen der gemeente en aan anderen die dit begeren, zal in de leer der kerk onderricht worden gegeven om hen voor te bereiden tot het doen van openbare belijdenis des geloofs en tot het vervullen van hun roeping ten opzichte van de kerk en van de wereld.

Kerkorde GKN (2001) Art. 79.2

Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

III. Catechese

Artikel 79

Lid
2

Dit onderricht betreft het verstaan van de Heilige Schrift, de belijdenis en de geschiedenis van de kerk, alsmede het hedendaagse kerkelijke leven, inzonderheid gelijk dit zich openbaart in het werk van evangelisatie en zending.

Kerkorde GKN (2001) Art. 80.1

Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

III. Catechese

Artikel 80

Lid
1

De catechese zal worden gegeven in opdracht en onder toezicht van de kerkenraad, in de regel door een dienaar des Woords.

Kerkorde GKN (2001) Art. 81.1

Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

III. Catechese

Artikel 81

Lid
1

De catechese wordt gegeven in directe aansluiting aan de Heilige Schrift; als voornaamste leerboek zal daarbij dienst doen de Heidelbergse Catechismus.

Kerkorde GKN (2001) Art. 81.2

Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

III. Catechese

Artikel 81

Lid
2

Voor het overige is de keuze van de leerboeken en de andere leermiddelen toevertrouwd aan de dienaar des Woords, die daarover met de kerkenraad overleg pleegt.