Kerkorde GKN (2001) H2.

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

Kerkorde GKN (2001) H2.I.

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Kerkorde GKN (2001) Art. 27.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 27

Lid
1

De regering van de kerk en het opzicht en de tucht in de kerk zijn toevertrouwd aan haar vergaderingen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 27.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 27

Lid
2

Er zijn vier gewone vergaderingen: de kerkenraad, de classis, de particuliere synode en de generale synode. Van de kerkenraad worden de drie andere vergaderingen onderscheiden als meerdere vergaderingen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 27.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 27

Lid
3

Van deze gewone vergaderingen worden onderscheiden de synoden waarop het in artikel 66 bepaalde van toepassing is, die een bijzonder karakter dragen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 28.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 28

Lid
1

Deze vergaderingen hebben, elk naar eigen aard, een kerkelijk gezag, haar door Christus verleend.

Kerkorde GKN (2001) Art. 28.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 28

Lid
2

Hetzelfde gezag dat de classis heeft over de kerkenraad, heeft de particuliere synode over de classis en de generale synode over de particuliere synode.

Kerkorde GKN (2001) Art. 29.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 29

Lid
1

Deze vergaderingen zullen geen andere dan kerkelijke zaken behandelen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 29.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 29

Lid
2

De behandeling van deze zaken zal steeds geschieden in overeenstemming met het kerkelijk karakter van deze vergaderingen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 30.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 30

Lid
1

Door een meerdere vergadering zullen, behalve de zaken die de in haar bijeenkomende kerken gemeenschappelijk aangaan, uitsluitend zaken behandeld worden, die door de mindere vergaderingen niet afgehandeld konden worden en daarom door deze in de vorm van een vraag, van een instructie, van een bezwaarschrift of op andere wijze aan de orde worden gesteld, alsook zaken ten aanzien waarvan een lid ener kerk of een vergadering bij haar in appèl is gekomen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 30.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 30

Lid
2

Zaken welker behandeling tot de taak van een meerdere vergadering behoort, kunnen behalve op grond van voorstellen van mindere vergaderingen, ook door die vergadering zelf aan de orde worden gesteld.

Kerkorde GKN (2001) Art. 31.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 31

Lid
1

De besluiten van de vergaderingen zullen steeds na gemeenschappelijk overleg en zoveel mogelijk met eenparige stemmen worden genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan zal de minderheid zich voegen naar het gevoelen van de meerderheid. De besluiten van de vergaderingen dragen een bindend karakter.

Kerkorde GKN (2001) Art. 31.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 31

Lid
2

Degenen die enig besluit van een vergadering — niet zijnde een op een revisieverzoek of een in appèl genomen besluit — in strijd achten met duidelijke uitspraken van Gods Woord of met bepalingen van de kerkorde, of die op andere wijze door zulk een besluit het welzijn van de kerk geschaad achten, of die menen dat hun daardoor onrecht aangedaan is, kunnen aan de vergadering die het besluit genomen heeft, revisie van dat besluit verzoeken. Betreft het een besluit van de generale synode, dan kan revisie verzocht worden bij de generale synode.

Kerkorde GKN (2001) Art. 31.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 31

Lid
3

Degenen die een verzoek tot revisie indienen, zijn verplicht daarbij de door de generale synode vastgestelde bepalingen aangaande vorm en termijn van dat revisieverzoek in acht te nemen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 31.4

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 31

Lid
4

De uitvoering van het besluit waarvan revisie wordt verzocht, wordt door indiening van het revisieverzoek niet opgeschort. Een vergadering heeft wel het recht de uitvoering van een door haar genomen besluit op te schorten.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
1

Van een door een kerkenraad of classis genomen revisiebesluit kunnen degenen die het revisiebesluit in strijd achten met duidelijke uitspraken van Gods Woord of met bepalingen van de kerkorde, of die op andere wijze door zulk een besluit het welzijn van de kerk geschaad achten, of die menen dat hun daardoor onrecht aangedaan is, in appèl gaan bij de particuliere synode. Indien door het revisiebesluit het oorspronkelijke besluit niet is gewijzigd of ingetrokken, staat de mogelijkheid van appèl uitsluitend open voor diegenen, die revisie hebben gevraagd. Van het door de particuliere synode in appèl genomen besluit is geen revisie mogelijk.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
2

Van een door een particuliere synode genomen revisiebesluit kan in appèl worden gegaan bij de generale synode, waarbij het in lid 1 gestelde van overeenkomstige toepassing is.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
3

De particuliere synode beslist op een appèlverzoek niet dan nadat een door haar daartoe ingesteld particulier deputaatschap voor appèlzaken advies uitgebracht heeft.
Indien de particuliere synode wil afwijken van het door het deputaatschap uitgebrachte advies, dient zij eerst appèllanten, de betrokken kerkelijke vergadering en het deputaatschap te horen alvorens een afwijkend besluit te nemen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32.4

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
4

De particuliere synode is verplicht de door de generale synode vastgestelde bepalingen omtrent de instelling en werkwijze van het particuliere deputaatschap voor appèlzaken in acht te nemen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32.5

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
5

De generale deputaten voor appèlzaken kunnen een door een particuliere synode in appèl genomen besluit voorleggen aan de generale synode met het advies om een afwijkend besluit te nemen, voorzover het zaken betreft, die het gehele kerkverband aangaan, en met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32.6

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
6

In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel bestaat bij bezwaren tegen een leer van een dienaar des Woords voor een ieder de mogelijkheid van appèl op de generale synode van het door de particuliere synode in appèl genomen besluit.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32.7

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
7

Van een door de generale synode genomen revisiebesluit kan in appèl worden gegaan bij de eerstvolgende generale synode, waarbij het in lid 1 gestelde van overeenkomstige  toepassing is.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32.8

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
8

De generale synode beslist op een appèlverzoek niet dan nadat het generale deputaatschap voor appèlzaken een advies uitgebracht heeft. Indien de generale synode wil afwijken van het door het deputaatschap uitgebrachte advies, dient zij eerst appèllanten, de betrokken kerkelijke vergadering en het deputaatschap te horen alvorens een afwijkend besluit te nemen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32.9

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
9

Degenen die bij de particuliere of generale synode in appèl gaan zijn verplicht daarbij de door de generale synode vastgestelde bepalingen aangaande vorm en termijn van dat appèlverzoek in acht te nemen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32.10

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
10

De uitvoering van het besluit waarvan men appèl heeft ingesteld, wordt door de indiening van het appèlschrift niet opgeschort.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32a.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32a

Lid
1

De voorzitter van het particuliere deputaatschap voor appèlzaken is bevoegd op verzoek van degenen die revisie van een besluit verzocht hebben of van een revisiebesluit in appèl gegaan zijn, een spoedvoorziening te treffen totdat op het revisie- of appèlverzoek definitief zal zijn beslist.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32a.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32a

Lid
2

De voorzitter van het generale deputaatschap voor appèlzaken is beveogd tot het treffen van een spoedvoorziening in het geval dat revisie wordt verzocht, dan wel van een revisiebesluit appèl is ingesteld bij de generale synode.

Kerkorde GKN (2001) Art. 32a.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32a

Lid
3

Degenen die de voorzitter van het particuliere dan wel generale deputaatschap voor appèlzaken het verzoek doen een spoedvoorziening te treffen, zijn verplicht daarbij de door de generale synode vastgestelde bepalingen aangaande vorm en termijn van dat verzoek in acht te nemen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 33.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 33

Lid
1

Indien iemand zich bezwaard gevoelt over een besluit of uitspraak van de generale synode, als naar zijn oordeel in strijd met duidelijke uitspraken van Gods Woord, zullen de vergaderingen jegens hem tolerantie gebruiken, tenzij zijn wijze van optreden een bedreiging zou inhouden voor de goede werking van de kerkelijke gemeenschap ter plaatse of in het kerkverband.

Kerkorde GKN (2001) Art. 34.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 34

Lid
1

Elke vergadering zal haar bijeenkomsten met aanroeping van de naam Gods beginnen en beëindigen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 34.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 34

Lid
2

Elke meerdere vergadering zal zo dikwijls als er naar haar oordeel aanleiding toe is in een bijeenkomst aan haar leden de gelegenheid geven elkander onderling te vermanen, opdat de christelijke saamhorigheid van haar leden bewaard blijft.

Kerkorde GKN (2001) Art. 34.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 34

Lid
3

Zij zal een regeling maken voor haar werkzaamheden, waarin onder meer voorzieningen worden getroffen voor de archieven en het toezicht op en de controle van alle financiële handelingen door of namens haar uitgevoerd.

Kerkorde GKN (2001) H2.II.

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Kerkorde GKN (2001) Art. 35.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 35

Lid
1

In elke gemeente zal een kerkenraad zijn, die gevormd wordt door haar ambtsdragers.

Kerkorde GKN (2001) Art. 35.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 35

Lid
2

Indien het getal der ouderlingen meer dan drie bedraagt, zal het vrijstaan onderscheid te maken tussen de brede kerkenraad waartoe alle ambtsdragers behoren, en de smalle kerkenraad waarvan de diakenen geen deel uitmaken.

Kerkorde GKN (2001) Art. 35.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 35

Lid
3

Een streekgemeente kan een, van het in dit en de volgende artikelen bepaalde, afwijkende regeling vaststellen, evenwel met inachtneming van de ter zake door de generale synode vastgestelde bepalingen.
Onder een streekgemeente wordt verstaan een gemeente, gevormd door een aantal oorspronkelijk op zichzelf staande gemeenten van welk ten minste één niet bij machte is gebleken een zelfstandig bestaan te voeren, die, met medewerking en goedvinden van de classis besloten hebben, onder behoud van beperkte zelfstandigheid, in elkaar op te gaan.

Kerkorde GKN (2001) Art. 36.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 36

Lid
1

De kerkenraad heeft de leiding der gemeente, in het bijzonder het opzicht over en de tucht in de gemeente, alsmede de zorg voor de dienst der barmhartigheid in het algemeen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 36.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 36

Lid
2

Indien er onderscheid gemaakt wordt tussen de brede en de smalle kerkenraad, zal het opzicht over en de tucht in de gemeente bij de smalle kerkenraad berusten.

Kerkorde GKN (2001) Art. 36.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 36

Lid
3

In het in lid 2 bedoelde geval zullen de diakenen onder leiding van één van hen afzonderlijk bijeenkomen om de zaken die tot hun taak behoren, te behandelen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 36.4

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 36

Lid
4

De diakenen doen verantwoording van hun beleid en beheer in de kerkenraad.

Kerkorde GKN (2001) Art. 36.5

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 36

Lid
5

Het zal aan een kerkenraad vrijstaan de voorbereiding of afdoening van bepaalde zaken in handen te leggen van commissies of van wijkraden; hij zal er echter op toezien, dat aan dergelijke colleges niet het gezag wordt toegekend, hetwelk aan de kerkenraad toekomt.

Kerkorde GKN (2001) Art. 37.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 37

Lid
1

In de regel berust het presidium van de kerkenraad bij de dienaar des Woords of, indien er in een gemeente meer dienaren des Woords zijn, in de regel beurtelings bij ieder van hen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 37.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 37

Lid
2

In geval een gemeente geen dienaar des Woords heeft, berust het presidium bij één van de ouderlingen, daartoe door de kerkenraad aangewezen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 38.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 38

Lid
1

De kerkenraad zal in de regel ten minste éénmaal per maand bijeenkomen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 38.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 38

Lid
2

De kerkenraad zal ten minste éénmaal in de drie maanden aan zijn leden de vraag voorleggen, of er reden is elkander onderling te vermanen, in het bijzonder in verband met de vervulling van hun ambten.

Kerkorde GKN (2001) Art. 38.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 38

Lid
3

De kerkenraad bepaalt in zijn regeling van werkzaamheden de wijze van samenroeping van een buitengewone bijeenkomst.

Kerkorde GKN (2001) Art. 39.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 39

Lid
1

In geval een kerk ten minste twee dienaren des Woords heeft, op geen van wie het in artikel 10 lid 3 bepaalde van toepassing is, kan de kerkenraad zijn taak ten dele toevertrouwen aan een aantal in te stellen wijkkerkenraden; zelf zal hij dan als kerkenraad voor algemene zaken optreden.

Kerkorde GKN (2001) Art. 39.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 39

Lid
2

De kerkenraad voor algemene zaken zal worden gevormd door de dienaren des Woords alsmede een aantal ouderlingen en diakenen, die in de regel door de gehele gemeente zijn verkozen en die tevens deel uitmaken van een der wijkkerkenraden, zulks met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 39.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 39

Lid
3

De aanwijzing van de aan de kerkenraad voor algemene zaken voor te behouden en van de aan de wijkkerkenraden toe te vertrouwen zaken zal geschieden bij plaatselijke regeling, zulks met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 39.4

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 39

Lid
4

Voor wat de aan hem toevertrouwde zaken betreft is op de wijkkerkenraad van toepassing hetgeen voor de kerkenraad is bepaald.

Kerkorde GKN (2001) Art. 40.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
1

De kerkenraad kan een deel van zijn taak toevertrouwen aan een kleine kerkenraad met een aantal sectieteams en taakgroepen. Zelf zal hij dan optreden als grote kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, ter vaststelling van het algemene beleid van de kerkenraad.

Kerkorde GKN (2001) Art. 40.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
2

De kleine kerkenraad wordt gevormd door de dienaren des Woords alsmede een aantal ouderlingen en diakenen, die in de regel tevens deel uitmaken van een sectieteam of van een taakgroep.

Kerkorde GKN (2001) Art. 40.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
3

Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit één of meer ambtsdragers, van wie er ten minste één lid is van de kleine kerkenraad, alsmede een aantal niet-ambtsdragers.

Kerkorde GKN (2001) Art. 40.4

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
4

Een sectieteam werkt ten behoeve van de opbouw van een deel van de gemeente; een taakgroep werkt ten behoeve van de voortgang van een deel van het werk van de gemeente.

Kerkorde GKN (2001) Art. 40.5

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
5

De sectieteams en de taakgroepen werken binnen het beleid van de grote en kleine kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente.

Kerkorde GKN (2001) Art. 40.6

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
6

De verdeling van taken en bevoegdheden over de grote kerkenraad, de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen geschiedt bij plaatselijke regeling, zulks met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 40.7

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 40

Lid
7

Waar naar artikel 39 wijkkerkenraden zijn ingesteld kan, met inachtneming van het in dat artikel bepaalde ten aanzien van de verhouding tussen de kerkenraad voor algemene zaken en de wijkkerkenraden, in lid 1 van dit artikel in plaats van kerkenraad wijkkerkenraad of kerkenraad voor algemene zaken worden gelezen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 41.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 41

Lid
1

Wanneer een kerk geen dienaar des Woords heeft, zal de kerkenraad aan de classis verzoeken, volgens de door haar vastgestelde regeling, een dienaar des Woords uit een der naburige kerken als consulent aan te wijzen, om voor zover nodig aan de kerkenraad leiding en raad te verschaffen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 41.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 41

Lid
2

De kerkenraad zal in belangrijke aangelegenheden, met name in wat betrekking heeft op de beroeping van een dienaar des Woords, de consulent raadplegen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 41.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 41

Lid
3

De consulent woont, indien hij daartoe is uitgenodigd, de bijeenkomsten van de kerkenraad bij; aan hem kan dan het presidium worden opgedragen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 41.4

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 41

Lid
4

De consulent is van zijn arbeid verantwoording schuldig aan de classis.

Kerkorde GKN (2001) Art. 42.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 42

Lid
1

Wanneer ter instituering van een kerk een kerkenraad wordt ingesteld, gebeurt dit niet dan met medewerking en goedvinden van de classis.
Een zodanige kerkenraad bestaat uit ten minste drie leden.

Kerkorde GKN (2001) Art. 42.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 42

Lid
2

De kerkenraad is bevoegd te besluiten tot splitsing van de kerk, tot samenvoeging van de kerk met een of meer andere kerken of tot opheffing van de kerk.
Hij zal een dergelijk besluit niet nemen zonder vooraf de gemeente erin gekend en erover gehoord te hebben.
Splitsing, samenvoeging en opheffing van kerken kunnen alleen plaatsvinden met medewerking en goedvinden van de classis.

Kerkorde GKN (2001) Art. 43.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 43

Lid
1

In belangrijke zaken, die niet vallen onder het opzicht over en de tucht in de gemeente, met name in zaken waarmede het bestaan zelf van de kerk of haar plaats in het kerkverband gemoeid kan zijn, zal de kerkenraad geen besluiten nemen zonder vooraf de gemeente erin gekend en erover gehoord te hebben.

Kerkorde GKN (2001) Art. 43.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 43

Lid
2

Onverminderd het in lid 1 bepaalde zal in kerken, waar wijkkerkenraden zijn ingesteld, in zaken waarmede het bestaan zelf van de kerk of haar plaats in het kerkverband gemoeid kan zijn, de kerkenraad voor algemene zaken geen besluit nemen zonder gunstig advies van alle wijkkerkenraden.

Kerkorde GKN (2001) H2.III.

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

Kerkorde GKN (2001) Art. 44.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 44

Lid
1

Elke meerdere vergadering bestaat uit ambtsdragers, die afgevaardigd zijn door de in haar bijeenkomende mindere vergaderingen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 44.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 44

Lid
2

De mindere vergaderingen zullen zorg dragen, dat haar afgevaardigden in het bezit zijn van deugdelijke credentie-brieven, op vertoon waarvan zij stemrecht hebben, met dien verstande dat dit recht hun niet toekomt in die zaken, welke hun persoonlijk of de vergaderingen door welke zij afgevaardigd zijn, in het bijzonder aangaan.

Kerkorde GKN (2001) Art. 45.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 45

Lid
1

(Vervallen)

Kerkorde GKN (2001) Art. 46.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 46

Lid
1

Elke meerdere vergadering zal worden samengeroepen door de kerk, welke daartoe in haar laatstgehouden bijeenkomst is aangewezen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 46.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 46

Lid
2

Op de kerkenraad van de samenroepende kerk rust de zorg voor de voorbereiding van de desbetreffende bijeenkomst. Hij kan daarbij advies vragen aan de classis, indien de particuliere synode, en aan de particuliere synode, indien de generale synode moet worden samengeroepen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 47.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 47

Lid
1

De mindere vergaderingen zullen aan de samenroepende kerk zoveel mogelijk tijdig mededeling doen van zaken, die zij wensen behandeld te zien.

Kerkorde GKN (2001) Art. 47.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 47

Lid
2

De samenroepende kerk stelt uit de in lid 1 bedoelde gegevens, uit opgaven van deputaten en uit andere bij haar ingekomen stukken een voorlopig agendum samen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 47.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 47

Lid
3

De meerdere vergadering zelf stelt het definitief agendum vast, mede aan de hand van instructies, bezwaarschriften, vragen en mededelingen, die aan de afgevaardigden zijn medegegeven. Zij zal op het agendum geen stukken plaatsen, ingezonden door leden van de gemeenten, wanneer niet blijkt, dat deze stukken van tevoren aan het oordeel van een mindere vergadering onderworpen zijn.

Kerkorde GKN (2001) Art. 48.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 48

Lid
1

De meerdere vergaderingen zullen, naast de preses en de scriba, één of meer leden aanwijzen, die met hen het moderamen vormen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 48.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 48

Lid
2

De leden van het moderamen van de particuliere en de generale synode zullen door vrije verkiezing worden aangewezen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 48.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

a. Algemene bepalingen

Artikel 48

Lid
3

De leden van het moderamen van de classis zullen naar de huishoudelijke regeling worden aangewezen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 49.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 49

Lid
1

Het ressort van een classis wordt gevormd ten minste door zes in elkanders nabijheid gelegen kerken.

Kerkorde GKN (2001) Art. 49.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 49

Lid
2

Indien het aantal kerken meer dan twintig bedraagt, zal, en indien het meer dan twaalf bedraagt, kan tot splitsing van het ressort van een classis worden overgegaan.

Kerkorde GKN (2001) Art. 49.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 49

Lid
3

Splitsing van het ressort van een classis en wijziging in zijn omvang kunnen niet tot stand komen zonder medewerking en goedvinden van de particuliere synode.

Kerkorde GKN (2001) Art. 50.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 50

Lid
1

Naar de classis zal de kerkenraad van elke kerk een dienaar des Woords, een ouderling en een diaken afvaardigen, of, indien de kerk vacant is, twee ouderlingen en een diaken.

Kerkorde GKN (2001) Art. 50.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 50

Lid
2

Ambtsdragers, die niet afgevaardigd zijn, kunnen door de vergadering worden toegelaten als adviserende leden.

Kerkorde GKN (2001) Art. 51.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 51

Lid
1

De classis zal ten minste eens in het kwartaal samenkomen ter behandeling van de voorkomende zaken.

Kerkorde GKN (2001) Art. 51.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 51

Lid
2

Het behoort met name tot haar taak toe te zien, dat de kerken haar roeping en taak nakomen, zoals die in de kerkorde staan omschreven; advies en hulp te bieden aan de kerkenraden, in het bijzonder deze bij gebleken behoefte in staat te stellen een dienaar des Woords te beroepen; en de grenzen tussen de kerken van haar ressort vast te stellen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 51.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 51

Lid
3

De taak van het afgeven en het in ontvangst nemen van het getuigenis van vertrek alsmede van het verlenen van approbatie met betrekking tot dienaren des Woords kan de classis, voor de periode tussen haar gewone bijeenkomsten, toevertrouwen aan twee of meer kerken. Deze kerken zullen van de daartoe te houden bijeenkomst kennis geven aan de overige kerken, in geval van ingebrachte wettige bezwaren geen beslissing nemen en voorts van haar handelingen op de eerstvolgende bijeenkomst der classis verantwoording afleggen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 52.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 52

Lid
1

De classis zal ieder jaar in een van haar bijeenkomsten ten minste twee van de meest ervaren en geschikte dienaren des Woords aanwijzen, om in alle kerken visitatie te verrichten. Zij kan naast deze dienaren des Woords ook andere, voor die
taak bekwame ambtsdragers — bij voorkeur ouderlingen — aanwijzen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 52.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 52

Lid
2

De visitatoren zullen onderzoeken, of de ambtsdragers zowel persoonlijk als gezamenlijk hun taak getrouw vervullen, zich aan de zuivere leer houden, de bepalingen van de kerkorde en de overige besluiten der meerdere vergaderingen onderhouden en naar vermogen het hunne doen om met woord en daad de opbouw en de uitbreiding der gemeente te bevorderen. Voorts zullen zij nalatigen broederlijk vermanen, en allen met raad en daad bijstaan.

Kerkorde GKN (2001) Art. 52.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel 52

Lid
3

De visitatoren zullen van hun bevindingen schriftelijk rapport uitbrengen aan de classis.

Kerkorde GKN (2001) Art. 53.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 53

Lid
1

Het ressort van een particuliere synode wordt gevormd door de kerken van ten minste drie in elkanders nabijheid gelegen classes.

Kerkorde GKN (2001) Art. 53.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 53

Lid
2

Indien het aantal classicale ressorten meer dan zes bedraagt, kan tot splitsing van het ressort van een particuliere synode worden overgegaan.

Kerkorde GKN (2001) Art. 53.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 53

Lid
3

Splitsing van het ressort van een particuliere synode en wijziging in zijn omvang kunnen niet tot stand komen zonder medewerking en goedvinden van de generale synode.

Kerkorde GKN (2001) Art. 54.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 54

Lid
1

Naar de particuliere synode zal elke classis twee dienaren des Woords, twee ouderlingen en een diaken afvaardigen, of indien er niet meer dan vier classes zijn, en zulks door die synode bepaald is, drie dienaren des Woords, drie ouderlingen en twee diakenen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 55.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 55

Lid
1

De particuliere synode zal ieder jaar eenmaal worden samengeroepen in gewone bijeenkomst ter behandeling van de voorkomende zaken.

Kerkorde GKN (2001) Art. 55.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 55

Lid
2

Zij kan ook in buitengewone bijeenkomst worden samengeroepen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 56.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 56

Lid
1

De particuliere synode zal enige dienaren des Woords, uit elke classis één, aanwijzen als deputaten met de opdracht de classis desverlangd in moeilijkheden bij te staan en van advies te dienen en de vereiste medewerking te verlenen bij alles wat betrekking heeft op elke vorm van ontslag uit de dienst, overgang tot een andere staat des levens, emeritusverklaring, en afzetting van dienaren des Woords.

Kerkorde GKN (2001) Art. 56.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 56

Lid
2

De particuliere synode zal in overleg met de classes deputaten aanwijzen welke tot taak hebben het kerkelijk examen, bedoeld in artikel 5 lid 2, af te nemen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 56.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 56

Lid
3

Deze en alle overige door de particuliere synode met welomschreven opdrachten benoemde deputaten zullen van hun handelingen rapport uitbrengen aan de eerstvolgende particuliere synode en zijn aan deze ook overigens verantwoording schuldig.

Kerkorde GKN (2001) Art. 57.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 57

Lid
1

Het zal aan elke particuliere synode vrijstaan, samen te werken met andere particuliere synoden of met classes van andere particuliere synoden, zulks evenwel niet zonder goedvinden van deze synoden, ter behartiging van belangen, die deze vergadering in het bijzonder aangaan, of tot het verrichten van gezamenlijke arbeid van evangelisatie, zending of anderszins.

Kerkorde GKN (2001) Art. 57.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 57

Lid
2

Van een dergelijke samenwerking zal steeds aan de eerstvolgende generale synode kennis worden gegeven.

Kerkorde GKN (2001) Art. 57.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

c. De particuliere synode

Artikel 57

Lid
3

Geschillen ter zake zullen aan de beslissing van de generale synode onderworpen worden.

Kerkorde GKN (2001) Art. 58.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 58

Lid
1

Het ressort van de generale synode wordt gevormd door de gezamenlijke kerken van de particuliere synoden.

Kerkorde GKN (2001) Art. 59.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 59

Lid
1

Naar de generale synode zal elke classis bij toerbeurt, naar een door het breed moderamen der synode te maken rooster, een dienaar des Woords, een ouderling of een diaken afvaardigen, en wel zo, dat zoveel mogelijk twee van elke vijf classes een dienaar des Woords afvaardigen, twee een ouderling en één een diaken.

Kerkorde GKN (2001) Art. 59.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 59

Lid
2

De hoogleraren en wetenschappelijke (hoofd)medewerkers aan de Theologische Universiteit en de Faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, benoemd door de generale synode of in overeenstemming met de door haar goedgekeurde bepalingen om onderwijs te geven, dat betrekking heeft op de opleiding tot de dienst des Woords, kunnen, voor zover zij belijdend lid in volle rechten zijn van een Gereformeerde kerk, worden uitgenodigd om de zittingen van de generale synode bij te wonen als adviseur. De uitnodiging en de positie van de adviseurs zullen worden geregeld bij door de generale synode vast te stellen bepalingen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 60.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 60

Lid
1

De generale synode zal om de twee jaar samenkomen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 60.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 60

Lid
2

Als samenroepende kerk wordt in de regel beurtelings uit elk van de ressorten der particuliere synoden in Nederland een kerk aangewezen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 60.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 60

Lid
3

Het zal aan de synode vrijstaan haar zittingen te onderbreken en voort te zetten tot aan het bijeenkomen van de eerstvolgende generale synode.

Kerkorde GKN (2001) Art. 61.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 61

Lid
1

Na vaststelling van haar agendum zal de synode daar geen nieuwe stukken aan toevoegen dan alleen voor zover het betreft een voorstel van kerkelijke vergaderingen, ingediend door ten minste twee particuliere synoden, hetzij door ten minste vijf classes welke behoren ten minste tot drie particuliere synoden; dan wel het verzoek van een deputaatschap, dat in zijn opdracht ter zake gemachtigd was tot het voorleggen van bepaalde aangelegenheden aan de synode; dan wel een belangrijke aangelegenheid ten aanzien waarvan zij met een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen oordeelt dat die generlei uitstel gedoogt.

Kerkorde GKN (2001) Art. 61.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 61

Lid
2

In geval van buitengewone omstandigheden, zoals in tijden van oorlog, van algemene volksrampen en van grote druk voor de kerk alsook in tijden van grote zegen voor kerk, volk en land, kan de synode te allen tijde bijeenkomen om dagen of uren van boete, gebed of dankzegging uit te schrijven, alsook om getuigenissen op te stellen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 62.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 62

Lid
1

Tot de taak van de generale synode behoort met name de aanwijzing van de door de kerken te gebruiken Bijbelvertaling alsook de vaststelling van de belijdenisgeschriften, van de in artikel 26 bedoelde ondertekeningsformulieren, van de kerkorde, van het psalm- en gezangboek, van de liturgische formulieren en van de orden van dienst.

Kerkorde GKN (2001) Art. 62.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 62

Lid
2

De generale synode zal ten aanzien van deze zaken, behoudens in geval van wijzigingen van formele aard, over welke geaardheid in haar midden eenparigheid van gevoelen moet bestaan, geen definitieve beslissingen nemen, zonder de mindere vergaderingen in de gelegenheid te hebben gesteld van haar gevoelen blijk te geven. Voorts zal een dergelijke definitieve beslissing, die genomen wordt door de synode volgende na die welke de voorlopige beslissing nam, evenzeer als de beslissing in zake een wijziging van formele aard, een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen behoeven.

Kerkorde GKN (2001) Art. 63.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 63

Lid
1

De generale synode zal uit haar midden een aantal leden aanwijzen, die tezamen met haar moderamen het breed moderamen vormen, zulks met inachtneming van de door de synode vastgestelde bepalingen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 63.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 63

Lid
2

De synode kan het breed moderamen opdragen de behandeling van bepaalde zaken voor te bereiden, alsook bepaalde zaken geheel af te doen, een en ander met inachtneming van de door de synode vastgestelde bepalingen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 64.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 64

Lid
1

De leden van het moderamen van de generale synode zullen, in de perioden die vallen tussen haar zittingen alsmede na haar sluiting, als haar deputaten de kerken vertegenwoordigen of doen vertegenwoordigen in alle gevallen, waarvoor geen andere deputaten aangewezen zijn en waarin zij dat wenselijk achten, en voorts alles verrichten wat in de huishoudelijke regeling van de generale synode ten aanzien van hun taak is bepaald. Voor hun werkzaamheden na de sluiting van de synode zijn zij verantwoording schuldig aan de eerstvolgende synode.

Kerkorde GKN (2001) Art. 65.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 65

Lid
1

De generale synode kan deputaten benoemen voor het uitvoeren van besluiten en het uitbrengen van adviezen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 65.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 65

Lid
2

Deze deputaten zullen welomschreven opdrachten ontvangen, waaraan zij gebonden zijn. Zij zullen van hun handelingen rapport uitbrengen aan de eerstvolgende synode, tenzij anders bepaald wordt. Zij zijn verplicht hun uitgaven te houden binnen de grenzen van de hun toegestane bedragen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 66.1

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

e. Bijzondere synoden

Artikel 66

Lid
1

De kerken kunnen met andere kerken van gereformeerde belijdenis en kerkregering in gemeenschap treden door samen te komen in vergaderingen, die bijzondere synoden worden genoemd.

Kerkorde GKN (2001) Art. 66.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

e. Bijzondere synoden

Artikel 66

Lid
2

De afgevaardigden naar deze synoden worden benoemd door de generale synode.

Kerkorde GKN (2001) Art. 66.3

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

e. Bijzondere synoden

Artikel 66

Lid
3

De generale synode kan alle zaken, die op haar agendum dienen en voor bespreking met de in lid 1 bedoelde andere kerken in aanmerking komen, aan deze synoden voorleggen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 66.4

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

e. Bijzondere synoden

Artikel 66

Lid
4

Uitspraken van deze synoden zullen binnen door de generale synode vast te stellen grenzen, als bindend aanvaard worden.