Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) II.

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 26

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
26

Vierderley Kerckelicke t’ samen-comsten sullen onderhouden worden, de Kercken-Raet, de Classicale vergaderinghen, de Particuliere Synoden, ende de Generale ofte Nationale.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 27

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
27

In dese t’samen-comsten sullen geen ander dan Kerckelicke saecken, ende t’selfde op Kerckelijcke wijse ghehandelt worden. In meerder vergaderinghe salmen niet handelen dan t’geen dat in mindere niet en heeft af-ghehandelt connen werden, ofte dat tot de Kercken der meerder vergaderinghe int ghemeyn behoort.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 28

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
28

Soo yemant hem beclaeght deur de uytspraecke der minder Vergaderinghe veronghelijckt te zijne, de selve sal hem tot een meerder Kerckelicke vergaderinghe beroepen moghen: ende t’ghene door de meeste stemmen goet ghevonden is, sal voor vast ende bondigh ghehouden werden. Ten sy dattet bewesen worde te strijden teghen het woort Godts, ofte teghen de Artijckelen in desen Generalen Synodo besloten, soo langhe als de selve door gheen ander Generale Synode verandert zijn.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 29

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
29

De handelinghen aller t’samen-comsten sullen met aenroepinghe des Naems Godts aenghevanghen, ende met een dancksegginge besloten worden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 30

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
30

Die tot den t’samen-comsten af-gesonden worden, sullen hare Credentz-brieven ende instructien, onderteekent zijnde vanden ghenen die haer senden mede-bringhen, ende dese sullen alleene keur-stemmen hebben.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 31

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
31

In allen t’samen-comsten sal by den Praeses een Scriba ghevoeght werden, om neerstelick op te schrijven t’ghene waerdigh is opgheteeckent te zijn.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 32

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
32

32. Het Ampt vanden Praeses is, voor te stellen ende te verclaren t’ghene te handelen is, toe te sien dat een yegelijck zijn ordre houde int spreecken: Den kibbelachtighen ende die te heftigh zijn int spreecken, te bevelen datse swijghen, Ende over de selve gheen gehoor gevende, de behoorlijcke Censure te laten gaen. Voort sal zijn Ampt uytgaen, wanneer die t’samen-comste scheydet.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 33

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
33

T’selfde segghen heeft de Classis over den Kercken-Raet, t’welck de particuliere Synode heeft over de Classe, ende de Generale Synode over de particuliere.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 34

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
34

In allen Kercken sal een Kercken-Raet zijn, bestaende uyt Dienaren des Woordts ende Oudelingen, de welcke ten minsten alle weke eens tsamen comen sullen, al-waer de Dienaer des Woordts (ofte Dienaren, soo daer meer zijn) by ghebeurte presideren ende die Actie regeeren sal. Ende sal oock de Magistraet vande plaetse respecivelijck, indient haer ghelieft, een ofte twee vanden haren, wesende Litmaten der Ghemeente, by den Kercken-Raet moghen hebben, om te aenhooren ende mede vande voorvallende saecken te delibereren.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 35

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
35

Wel-verstaende dat inde plaetsen daer den Kercken-Raet van nieus is op te rechten, t’selfde niet en gheschiede dan met advijs vande Classe, Ende daer t’ghetal vanden Ouderlinghen seer cleyn is, sullen die Diakenen mede tot den Kercken-Raet ghenomen worden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 36

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
36

In die plaetsen daer noch gheen Kercken-Raet en is, sal middeler tijt by de Classe ghedaen worden t’ghene anders den Kercken-Raet nae uyt-wijsen deser Kerckenordeninghe opgheleyt is te doen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 37

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
37

Insghelijcx sullen de Diakenen alle Weken t’samen comen, om met aenroepinghe des Naems Godts vande saecken haren Ampte betreffende te handelen, daer toe die Dienaren goede opsicht sullen nemen, ende des noot zijnde haer daer by laten vinden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 38

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
38

De Classicalen vergaderinghen sullen bestaen uyt ghenae-buerde Kercken, de welcke elck eenen Dienaer ende eenen Ouderlinck ter plaetse ende tijde by hen, int scheyden van elcke vergaderinghe goet ghevonden (soo nochtans, datment boven de drie Maenden niet uyt en stelle) daer henen met behoorlijcke Credentie af-veerdighen sullen, in welcke t’samen-comsten de Dienaers by ghebeurte, ofte andersins die vande selfde vergaderinghe vercoren wort, presideren sullen, soo nochtans dat de selve twee mael aen een niet en sal mogen vercoren worden. Voorts sal de Praeses onder anderen eenen yegelijcken af-vragen, of sy in hare Kercken haren Kercken-Raet vergaderinghe houden: of de Kerkelijcke Discipline gheoffent wort: of de Armen ende Scholen besorght worden: Ten laetsten, ofter yet is, daer inne sy het oordeel ende hulp der Classe tot Rechte instellinghe harer Kercke behoeven. De Dienaer dient inde voorgaende Classe opgheleyt was, sal een corte Predicatie uyt Godts Woort doen, van welcke die andere oordeelen, ende soo daer yet in ontbreeckt, aenwijsen sullen. Ten laetsten sullen inde leste vergaderinghe voor den particulieren Synode vercoren werden, die op den selven Synodum gaen sullen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 39

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
39

Int eynde vande Classicale ende andere meerder t’samen-comsten, salmen Censure houden over de ghene die yet straf-waerdighs inde vergaderinghe ghedaen, ofte de vermaningen der mindere t’samen-comsten versmadet hebben.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 40

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
40

Sal oock de Classis daer sulcx noot zijn sal, de vrijheyt hebben eenighe haerder Dienaren van d’eene Classicale vergaderinghe tot de andere te authoriseren, om opsicht te nemen op de leere ende t’leven der Predicanten ende den standt der Kercken onder die selve Classe sorterende, ende daer van op de naeste vergaderinghe rapport te doen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 41

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
41

De Kercke, inde welcke de Classis, Item de particuliere ofte Generale Synode t’samen comt, sal sorghe draghen, datse de Acten der voorgaende vergaderinghe op de naest-comende bestelle.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 42

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
42

De instructien der dinghen die in de meerdere vergaderinghen te handelen zijn, sullen niet eer gheschreven worden, voor dat die besluytinghen der voorgaende Synoden ghelesen zijn, op dat t’ghene eens af-ghehandelt is, niet wederom voorghestelt en worde, ten ware datmen’t achtede verandert te moeten zijn.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 43

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
43

Alle Iaers (ten ware dat den noot eenen corteren tijdt vereyschte) sullen vier ofte vijf, ofte meer naeghebuerde Classes te samen comen, tot welcke particuliere Synode uyt yder Classe twee Dienaers ende twee Ouderlinghen af-ghevaerdight sullen werden. Int scheyden soo wel des particulieren als des Generalen Synoden sal een Kercke verordent worden, die last hebben sal, om met advijs des Classis den tijt ende plaetse des naesten Synodi te stellen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 44

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
44

De Nationale Synode sal ordinaerlijck alle drie Iaren eens gehouden werden, ten ware datter eenighe dringhende noot ware om den tijt corter te nemen. Tot dese sullen twee Dienaren ende twee Ouderlinghen uyt elcke particuliere Synode beyde der Duytscher ende Walscher spraecke, af-ghesonden werden. Voorts sal de Kercke die last heeft om den tijdt ende plaetse des Generalen Synodi te benoemen (soo de selfde binnen de drie Iaren te beroepen ware) haer particuliere Synode vergaderen, ende t’selfde oock der naest-gheleghener Kercke die van een ander Tale is laten weten, de welcke vier persoonen daer henen senden sal, om met gemeynen advijse vanden tijt ende plaetse te besluyten. De selve Kercke die vercoren is om de Generale Synode te samen te beroepen, wanneer sy met de Classe vanden tijdt ende plaetse beraet-slaghen sal, sal t’selfde de hooge Overheydt in tijts te kennen gheven, op dat met haren weten, ende (soo het haer ghelieft mede eenighe te senden tot den Classe) vander saecke in teghenwoordicheydt ende met advijs van hare ghedeputeerde besloten werde.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 45

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
45

Alsoo inde Nederlanden tweederley spraecken ghesproocken wert, is goet ghehoudne, dat de Kercken der Duytscher ende Walscher tale op haer selven haren Kercken-Raet, Classicale vergaderinghen ende particuliere Synoden hebben sullen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 46

Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
46

Is niet te min goet ghevonden dat inde Steden daer de voorschreven Walsche Kercken zijn, alle Maenden sommighe Dienaren ende Ouderlingen van beyde zijden vergaderen sullen om goede eendraght ende correspondentie met malcanderen te houden, ende soo veel moghelijck is nae gheleghentheydt des noots met rade malcanderen by te staen.