Akkoord NGK (2015) II.

II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
17-24

Akkoord NGK (2015) Art. 17

II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
17

Ondertekening Formulieren van Enigheid

Als blijk van instemming met de leer van de kerk geldt de ondertekening van de drie Formulieren van Enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus, en de Dordtse Leerregels.
Deze instemming wordt gevraagd na bevestiging van de ambtsdrager en na het regio-examen tot verlening van preekconsent, beroepbaarstelling of toelating tot het ambt van predikant.
Wie de ondertekening weigert of niet langer voor zijn rekening kan nemen, legt verantwoording af aan de kerkenraad. Totdat de kerkenraad met deze verantwoording genoegen neemt, wordt de uitoefening van het ambt, het preekconsent of de beroepbaarstelling opgeschort. De kerkenraad doet hiervan mededeling aan de gemeente en de regio en geeft desgewenst nader rekenschap.

Akkoord NGK (2015) Art. 18

II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
18

De eredienst

De kerkenraad roept de gemeente op de zondag in de regel tweemaal samen voor het houden van een eredienst.
In elke samenkomst wordt Gods Woord bediend.
Regelmatig wordt de gemeente in de leer van de kerk onderwezen aan de hand van de Heidelbergse catechismus.
Over de viering van de christelijke feest- en gedenkdagen beslist de kerkenraad.

Akkoord NGK (2015) Art. 19

II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
19

Bediening van de heilige doop

Het verbond van de Here wordt, zodra mogelijk, aan de kinderen van de gelovigen betekend en verzegeld door de doop in een openbare samenkomst van de gemeente, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd formulier.
Een volwassene die niet gedoopt is en opneming in de gemeente verlangt, ontvangt de doop na het afleggen van openbare belijdenis van het geloof, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd formulier.
De kerkenraad houdt van elke doopbediening nauwkeurig aantekening.

Akkoord NGK (2015) Art. 20

II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
20

Toelating tot het heilig avondmaal

Tot het avondmaal wordt toegelaten wie openbare belijdenis heeft gedaan van het geloof en een gelovige levenswandel vertoont.
Een belijdend lid van een andere gemeente wordt tot het avondmaal toegelaten, indien op goede gronden kan worden aangenomen dat hij zich in leer en leven als goed christen gedraagt.

Akkoord NGK (2015) Art. 21

II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
21

Bediening van het heilig avondmaal

Het avondmaal als teken en zegel van de gemeenschap met Christus wordt ten minste eens in de drie maanden in een openbare samenkomst van de gemeente bediend met gebruikmaking van een daarvoor bestemd formulier.

Akkoord NGK (2015) Art. 22

II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
22

Catechese en geloofsbelijdenis

22.1 Catechese

De kerkenraad draagt zorg voor het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente.
Dit onderwijs is gericht op het afleggen van openbare belijdenis van het geloof.

22.2 Geloofsbelijdenis

De kerkenraad onderzoekt leer en leven van degene, die voornemens is belijdenis af te leggen.
Zijn naam wordt op twee zondagen afgekondigd. Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht, vindt de belijdenis van het geloof plaats in een openbare samenkomst van de gemeente met gebruikmaking van een daarvoor bestemd formulier.

Akkoord NGK (2015) Art. 23

II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
23

Attestatie

Aan elk lid dat de gemeente verlaat wegens overgang naar een zustergemeente, geeft de kerkenraad een getuigenis aangaande leer en leven mee, bestemd voor de kerkenraad van die gemeente.
Voor wie nog geen openbare belijdenis heeft afgelegd wordt een doopattest toegezonden aan die kerkenraad.

Akkoord NGK (2015) Art. 24

II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
24

Huwelijk

De kerkenraad ziet erop toe dat leden van de gemeente hun huwelijk aangaan overeenkomstig Gods Woord.
Na de burgerlijke voltrekking van het huwelijk vindt, indien gewenst, de kerkelijke bevestiging of voorbede plaats in een openbare samenkomst van de gemeente met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier.
De namen van hen die een kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aanvragen, worden op twee zondagen afgekondigd. Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht, vindt de bevestiging of voorbede plaats.